Arsacal
button
button
button


Mgr. Johannes Gijsen overleden

nieuws - gepubliceerd: maandag, 24 juni 2013
Met jaargenoten van het seminarie en mgr. Gijsen bij een herdenking van onze priesterwijding
Met jaargenoten van het seminarie en mgr. Gijsen bij een herdenking van onze priesterwijding

Op het hoogfeest van St. Johannes de Doper, zijn patroon­heilige, is de vroegere bisschop van Roermond, mgr. dr. J.M. Gijsen, op 80 jarige leeftijd overleden. Ruim twintig jaar was hij bisschop van Limburg en daarna - na een rustperiode - nog vele jaren bisschop van Reykjavik in IJsland.

Hij werd in 1972 op 39 jarige leeftijd tot bisschop van Roermond benoemd. Hij was een bisschop met visie, niet conservatief in de zin dat hij terug wilde naar de tijd van vóór het tweede Vaticaans concilie. Integendeel, hij wilde juist met hart en ziel een bisschop zijn die in en voor dat concilie stond en dat wilde uitvoeren. Hij wilde trouw zijn aan de paus en de kerk. Hij wilde de “weg des Heren bereiden”, zoals zijn wapenspreuk luidt. Dat motiveerde hem onder meer om een priester­op­lei­ding te beginnen, het groot­semi­narie Rolduc, waar zo'n 175 priesters zijn opgeleid, waaronder vijf van de huidige bis­schop­pen (onder wie mgr. J. Punt en ikzelf). Dat plantje heeft dus, zoals paus Paulus VI destijds hoopte en uitsprak, vrucht gedragen voor het hele land.

Ook begon hij een opleiding tot het permanent diaconaat dat het concilie had ingevoerd en een opleiding voor leken medew­wer­kers in catechese en pastoraat, die hij catechisten noemde. De geloofs­vor­ming had zijn speciale aandacht: hij publiceerde een catechismus voor volwassenen en veel catechese­ma­te­riaal voor jongeren en kinderen, een traditie die het bisdom Roermond nog steeds voortzet. Hij startte een grootscheepse campagne om het katholieke geloof breed bekend te maken, wat leidden tot de bekende slogan: “Katholiek, zo gek nog niet!”. Zijn verlangen naar authentiek katholiek onderwijs leidde tot een eigen onderwijsreglement voor Roermond, dat echter geen succes werd zodat het bisdom zich later toch bij het landelijk onderwijsreglement heeft aangesloten.

Mgr. J. Gijsen was een bisschop met een visie en een nieuwe koers, die dan ook de nodige weerstanden opriep. Als jonge priester had hij de last van het bisschopsambt opgelegd gekregen en de weerstand die zijn komst onder de oudere priesters en mede­wer­kers opriep, was voor hem zeker een kruis. Ook de laatste jaren van zijn leven heeft hij niet gemakkelijk gevonden. Aan het begin van dit jaar openbaarde zich de ziekte waaraan hij nu is overleden.

Moge de Heer hem opnemen in Zijn woning, moge hij rusten in vrede.

Terug