Arsacal
button
button
button


Hoe school en kerk verbinden?

Enquete en inspiratiemniddag NKSR

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 30 augustus 2013
prof. dr. Eduard Kimman leidt de gesprekken in
prof. dr. Eduard Kimman leidt de gesprekken in

In 2010 verscheen het rapport ‘School en kerk verbinden’ van de commissie Van der Donk. Deze door de Nederlandse Katholieke Schoolraad en de Bis­schop­pen­conferentie ingestelde verkennings­commissie kwam met een aantal aanbevelingen om de katholieke school en de kerk meer bij elkaar te betrekken en het Algemeen Reglement voor het Katholiek Onderwijs (ARKO) te herzien.

Eind vorig jaar besloot de Bis­schop­pen­conferentie om van een algehele herziening van het ARKO voorlopig af te zien. De andere thema's van het rapport Van der Donk werden echter niet vergeten en dat leidde tot een enquete en een studie­middag op vrijdag 30 augustus in Maarssen.

De bis­schop­pen hebben besloten voorlopig het oude ARKO, dat zo'n vijfentwintig jaar oud is, te handhaven, maar wel de aanbeveling van 'School en Kerk verbinden" over te nemen om de erkennings­taak terug te leggen bij de bis­schop­pen waar die volgens het canoniek recht hoort te liggen en de bisschop-referent te delegeren om namens de bis­schop­pen die taak uit te voeren. In gevallen die niet in het ARKO zijn voorzien, wordt een verzoek om erkenning van een school aan de diocesane bisschop voorgelegd, voordat de bisschop-referent de goedkeuring verleent. Omdat ik sinds maart 2012 referent voor het onderwijs ben, vervul ik dus deze taken.

Om beter te kunnen zien welke mogelijkheden er zijn om school en kerk bij elkaar te betrekken, heeft de NKSR in de week vóór de genoemde studie- en inspiratie­middag een enquete gehouden in het onderwijsveld, waaraan door 742 personen is deelgenomen. Het gaat om schoolleiders, bestuursleden, leraren en onderwijs­begeleiders die de vragen hebben beantwoord. Hieruit bleek dat van de respondenten in het primair onderwijs de meeste scholen (85,8 %) wel contact hebben met de kerk (vooral met de pastoor, de pastoraal werker of iemand anders van de parochie). In het voortgezet onderwijs is dat minder, maar zeker niet afwezig. Het contact beperkt zich in de meeste gevallen tot enkele keren per jaar, maar er was ook een school bij waar de pastoor wekelijks les gaf. De overgrote meerderheid van de respondenten was tevreden met de frequentie van het contact zoals het is.

Op de inspiratie­middag kwamen deze resultaten kort aan de orde. Vertegen­woordigers van een heel aantal bij het onderwijs betrokken organisaties waren hier aanwezig. Prof. dr. E. Kimman s.J. - die als gespreks­leider optrad - leidde de thematiek en de aanbevelingen van het rapport Van der Donk kort in, waarna die werden besproken in kleinere groepen. Uit deze gesprekken is een drietal aanbevelingen voort­gekomen dat de dialoog tussen vertegen­woor­digers van school en kerk wil bevorderen (elkaar uit­no­di­gen, leren kennen, het onderling contact is een belangrijke basis voor vertrouwen en samen­werking) en de inspiratie vanuit de kerk naar het onderwijs wil bevorderen. Ook uit de enquete bleken belang­stelling vanuit de kerk voor het onderwijs, inspiratie en - in mindere mate - begeleiding op gebied van identiteit op prijs te worden gesteld. Concreet werd op de inspiratie­middag nog de suggestie gedaan een 'dag voor het katholiek onderwijs' in te stellen.

Binnen het bestuur van de Nederlandse Katholieke Schoolraad worden de aanbevelingen binnenkort doorgesproken en verder uitgewerkt.

Terug