Arsacal
button
button
button
button


Vredeswake met paus Franciscus

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 8 september 2013 - 269 woorden
Paus Franciscus verwelkomt de icook van de 'Salus populi Romani'
Paus Franciscus verwelkomt de icook van de 'Salus populi Romani'

Zater­dag­avond 7 sep­tem­ber vond op het Sint Pieters­plein een gebeds­wake plaats om te bid­den om vrede voor Syrië, het mid­den oosten en heel de wereld. Zo'n 100.000 mensen namen aan de vier uur durende wake deel, waar­on­der de mede­wer­kers van de Haar­lemse dio­ce­sane curie en ikzelf. Paus Fran­cis­cus riep op tot ver­ge­ving, dialoog en ver­zoe­ning als enige weg naar vrede.

De prach­tige toe­spraak van de paus is onder meer op de Vati­caanse web­si­te na te lezen. Ook ver­te­gen­woor­digers van de Joodse gods­dienst en Moslim­lei­ders waren aanwe­zig evenals ver­te­gen­woor­diger van Oosterse kerken. Oecu­me­nisch Patriarch Bar­tho­lo­meus van Con­stan­ti­no­pel, gees­te­lijk lei­der van de orthodoxen had zich bij de oproep van de paus tot vasten en gebed aan­ge­slo­ten. De Grootmoefti van Damascus (Syrië) had zich met het ini­tia­tief van de paus verbon­den door even­eens voor de zater­dag een vasten­dag af te kon­digen.

Voor de wake was de icoon van Maria, de Salus Populi Romani, naar het Sint Pieters­plein gebracht. Na de ont­vangst van de icoon door paus Fran­cis­cus begon de wake met een bemedi­teerde rozen­krans, gevolgd door de overe­ging van de paus, waarna het heilig sacra­ment werd uit­ge­steld. Na stiltes, gebe­den en lezingen werd de (verlengde) lezingen­dienst gebe­den en gaf de paus, die heel de tijd aanwe­zig was, de zegen met het Aller­hei­ligste.

Bij­zon­der was de mooie sfeer: steeds was het bij­voor­beeld doodstil als er weer een moment kwam van stille aanbid­ding.

Laten we hopen en bid­den dat de inzet van de paus - die ook ge­schre­ven heeft aan de G20 in Sint Peters­burg en de am­bas­sa­deurs bij de heilige Stoel bijeen groepen heeft om over deze vredes­vraag­stukken te spreken - succes heeft!

Terug