Arsacal
button
button
button
button


Symboliek en geometrie van de kathedraal

Laura Bolondi presenteert nieuw boek over de Sint Bavo

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 29 oktober 2013 - 216 woorden
met de auteur en het boek....
met de auteur en het boek.... (foto: Stephan van Rijt, koster St. Bavo)

De bis­schops-sacristie van de ka­the­draal was helemaal vol met stoelen gezet en dat was maar goed ook want vele tien­tal­len vrien­den van de ka­the­drale basiliek van Sint Bavo waren op maan­dag­avond 28 ok­to­ber naar de Leidse­vaart geko­men om daar de lezing van de Ita­li­aanse Dr. Laura Bolondi te horen.

Dr. Bolondi heeft een Masterthesis gedaan over de symboliek en de geometrie van de ka­the­draal, die de bewonde­ring voor de architect Jos Cuijpers alleen maar doet toenemen: geen enkel detail, geen enkele maat­voe­ring van het majestueuze bouw­werk is ‘zomaar’: alles is door­dacht, zelfs de afme­tingen hebben alle een diepere, reli­gi­euze bete­ke­nis, die terug gaat op de in­spi­ra­tie die ook de mid­del­eeuwse bouw­mees­ters van de grote gotische ka­the­dralen bezielde.

Wat dr. Bolondi in anderhalf uur tijd uiteenzette - en meer - kan nog eens rus­tig wor­den nagelezen in de met een zeven­tigtal foto's verluchte uitgave: “Sicut sponsa ornata”, waar­van diaken ing. Ph. Weijers BacScR - die de avond had geor­ga­ni­seerd - aan het einde van de avond het eerste exem­plaar kon presen­te­ren. Zelf heeft diaken Weijers het laatste gedeelte van deze uitgave ver­zorgd waarin onder meer de re­sul­taten van de restuaratie wor­den toe­ge­licht.

Het boek is bij de vrien­den van de St. Bavo en bij de ka­the­draal te ver­krij­gen voor de prijs van € 19,50. Aan­be­vo­len!

Terug