Arsacal
button
button
button
button


Bisschoppen bij Congregaties voor onderwijs en geloofsleer

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 3 december 2013 - 499 woorden
Bisschoppen bij Congregaties voor onderwijs en geloofsleer

De tweede dag van de Ad limina bezoeken begon met een H. Mis in de sint Jan van Lateranen. Daarna bezochten de bis­schoppen gezamen­lijk de Congre­gatie voor de Katho­lieke Opvoe­ding en de Congre­gatie voor de geloofs­leer. Som­mi­ge bischoppen gingen daarna nog naar Cor Unum, een pau­se­lijke Raad.

Tijdens de heilige Mis preekte mgr. Fr. Wiertz die ons het voor­beeld van Fran­cis­cus Xaverius voorhield, een missio­naire figuur bij uitstek. En na­tuur­lijk legde hij de link met onze hui­dige paus! Op de foto is te zien hoe de bis­schop­pen zich voor­be­rei­den in de sacristie.

We waren goed op tijd weer terug in ons verblijf in Rome waar we ons nog snel even kon­den voor­be­rei­den op het volgende pro­gram­ma- onder­deel: het bezoek aan de Con­gre­ga­tie voor de Opvoe­ding. Daar troffen we de prefect, kar­di­naal Z. Grocholewski, de se­cre­ta­ris, aarts­bis­schop Zani en onder­secre­taris, p. Friedrich Bechina, die naast vele andere talen ook Neder­lands spreekt. Met de mede­wer­kers bespraken we de situatie van de uni­ver­si­teiten, de theo­lo­gische facul­teit en het katho­liek onder­wijs.

De staf van de Con­gre­ga­tie rea­geerde heel posi­tief op de voor­ne­mens om school en kerk te vebin­den door belang­stel­ling te tonen, in­spi­ra­tie te geven, de vor­ming van leraren die gods­dienst/ levens­be­schou­wing geven te sti­mu­leren enzo­voorts. Ik heb als referent onder­wijs ver­teld over de stappen die in deze rich­ting zijn geno­men en nog wor­den geno­men. De kar­di­naal be­klem­toonde het belang van de contacten, van een uit­no­di­gende hou­ding, van een open­heid om samen met het katho­liek onder­wijs iets moois te rea­li­se­ren om de iden­ti­teit van dat onder­wijs in deze tijd gestalte te geven. De kar­di­naal prefect ver­telde van hoop­volle ont­wik­ke­lingen in andere lan­den in de hoop ons op dit terrein nog meer te sti­mu­leren. Het is van belang dat de kerk naar buiten treedt.

... daarna bezochten de bis­schop­pen de Con­gre­ga­tie voor de ge­loofs­leer, waar de prefect, Aarts­bis­schop Mueller, en de beide se­cre­ta­rissen, Di Noia o.p. en Ladaria s.j., en ver­schil­lende mede­wer­kers van de con­gre­ga­tie ons ont­vingen. In een open gesprek wer­den ver­schil­lende vragen be­spro­ken, waarbij de prefect het verhaal aan de orde stelde dat op het in­ter­net circuleert en door een hoog­le­raar van de Erasmusuni­ver­si­teit in de publi­ci­teit was gebracht: dat een bis­schop begin 60er jaren verlof zou hebben gegeven een pedo­fiel te castreren. De hoog­le­raar had het verhaal daarna welis­waar terug getrokken als zon­der grond, maar op het in­ter­net blijft het circuleren.

Tame­lijk veel aan­dacht werd gegeven aan de pro­ce­dures rond seksueel mis­bruik. Posi­tief was daarbij dat een eerste en voorlopig oor­deel van de Con­gre­ga­tie over de algemene richt­lij­nen om seksueel mis­bruik tegen te gaan - die de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie heeft voor­be­reid en aan de con­gre­ga­tie voor de GeLoofsleer heeft voor­ge­legd - uitermate guns­tig was.

Ver­schil­lende bis­schop­pen bezochten daarna nog de pau­se­lijke raad Cor Unum, met name de bis­schop­pen die met caritas- organi­sa­ties en nood­hulp­voor­zie­ningen te maken hebben. In de mid­dag bezocht een deel vAn de con­fe­ren­tie de pau­se­lijke raad voor het gezin en de pau­se­lijke raad Iustitia et pax.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug