Arsacal
button
button
button


Bisschoppen bij Congregaties voor onderwijs en geloofsleer

nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 3 december 2013
Bisschoppen bij Congregaties voor onderwijs en geloofsleer

De tweede dag van de Ad limina bezoeken begon met een H. Mis in de sint Jan van Lateranen. Daarna bezochten de bis­schoppen gezamen­lijk de Congre­gatie voor de Katho­lieke Opvoeding en de Congre­gatie voor de geloofs­leer. Sommige bischoppen gingen daarna nog naar Cor Unum, een pauselijke Raad.

Tijdens de heilige Mis preekte mgr. Fr. Wiertz die ons het voorbeeld van Franciscus Xaverius voorhield, een missionaire figuur bij uitstek. En natuurlijk legde hij de link met onze huidige paus! Op de foto is te zien hoe de bis­schop­pen zich voor­be­rei­den in de sacristie.

We waren goed op tijd weer terug in ons verblijf in Rome waar we ons nog snel even konden voor­be­rei­den op het volgende programma- onderdeel: het bezoek aan de Con­gre­ga­tie voor de Opvoeding. Daar troffen we de prefect, kardinaal Z. Grocholewski, de secretaris, aarts­bis­schop Zani en onder­secre­taris, p. Friedrich Bechina, die naast vele andere talen ook Nederlands spreekt. Met de medewerkers bespraken we de situatie van de uni­ver­si­teiten, de theologische faculteit en het katholiek onderwijs.

De staf van de Con­gre­ga­tie reageerde heel positief op de voornemens om school en kerk te vebinden door belang­stel­ling te tonen, inspiratie te geven, de vorming van leraren die godsdienst/ levensbeschouwing geven te stimuleren enzovoorts. Ik heb als referent onderwijs verteld over de stappen die in deze richting zijn genomen en nog worden genomen. De kardinaal beklemtoonde het belang van de contacten, van een uit­no­di­gende houding, van een openheid om samen met het katholiek onderwijs iets moois te realiseren om de identiteit van dat onderwijs in deze tijd gestalte te geven. De kardinaal prefect vertelde van hoopvolle ont­wik­ke­lingen in andere landen in de hoop ons op dit terrein nog meer te stimuleren. Het is van belang dat de kerk naar buiten treedt.

... daarna bezochten de bis­schop­pen de Con­gre­ga­tie voor de geloofsleer, waar de prefect, Aarts­bis­schop Mueller, en de beide secretarissen, Di Noia o.p. en Ladaria s.j., en verschillende medewerkers van de con­gre­ga­tie ons ontvingen. In een open gesprek werden verschillende vragen besproken, waarbij de prefect het verhaal aan de orde stelde dat op het internet circuleert en door een hoogleraar van de Erasmusuni­ver­si­teit in de publi­ci­teit was gebracht: dat een bisschop begin 60er jaren verlof zou hebben gegeven een pedofiel te castreren. De hoogleraar had het verhaal daarna weliswaar terug getrokken als zonder grond, maar op het internet blijft het circuleren.

Tamelijk veel aandacht werd gegeven aan de procedures rond seksueel misbruik. Positief was daarbij dat een eerste en voorlopig oordeel van de Con­gre­ga­tie over de algemene richtlijnen om seksueel misbruik tegen te gaan - die de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie heeft voorbereid en aan de con­gre­ga­tie voor de GeLoofsleer heeft voorgelegd - uitermate gunstig was.

Verschillende bis­schop­pen bezochten daarna nog de pauselijke raad Cor Unum, met name de bis­schop­pen die met caritas- organisaties en noodhulpvoorzieningen te maken hebben. In de middag bezocht een deel vAn de conferentie de pauselijke raad voor het gezin en de pauselijke raad Iustitia et pax.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug