Arsacal
button
button
button
button


Ruim 200 kosters op kostersdag

Inspirerende dag in Diocesaan centrum, Heiloo

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 8 maart 2014 - 243 woorden
kosters aan de lunch
kosters aan de lunch

Voor de tweede keer werd in het Dio­ce­saan Centrum in Heiloo op zater­dag 8 maart de kosters­dag van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam gehou­den. Ruim 200 kosters uit alle delen van het bisdom waren geko­men om geïnspireerd te wor­den door de heilige Eucha­ris­tie met de bis­schop, mgr. Jozef Punt, een gloed­volle inlei­ding van pastoor Jules Dresmé, ver­schil­lende workshops en een bemoe­digende slottoe­spraak van Leo Feijen. Daar­naast waren er een gezellige lunch en vele contacten in de wandelgangen, waar kosters onder elkaar het wel en wee van hun pa­ro­chies kon­den uitwisselen.

Zelf mocht ik een van de workshops ver­zorgen, waarin ik ben inge­gaan op de personele unies en fusies van pa­ro­chies en de vraag of die gevolgen hebben voor de kerk­ge­bouwen. In het ant­woord dat ik heb proberen te geven klonken zowel realisme door over de situatie waarin we verkeren, als het belang van grotere samen­wer­king op allerlei gebied - een belang dat we allemaal ervaren - als ook begrip voor de gehecht­heid aan de kerk­ge­bouwen die we na­tuur­lijk het liefst zou­den willen hou­den. Ik heb verder ook ver­teld van de hoop­volle tekens in ons bisdom waar ik op zoveel plaatsen getuigen van mag zijn: er zijn ook pa­ro­chies die opbloeien en groeien, die nieuwe ini­tia­tie­ven nemen en mensen weten te bereiken. Dat is niet overal moge­lijk, zoiets hangt van veel factoren af, maar het zijn wel tekens dat de KERK LEEFT!

Terug