Arsacal
button
button
button
button


Koopcontract bisschopshuis getekend

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 17 maart 2014 - 154 woorden
het contract wordt getekend, op de achtergrond bisdomeconoom drs. E. Duijsens
het contract wordt getekend, op de achtergrond bisdomeconoom drs. E. Duijsens

Maan­dag 17 maart vond in het Haar­lemse bis­schops­huis de onder­teke­ning van het koop­con­tract plaats waar­mee het bis­schops­huis en de aan­grenzende pan­den (bisdom­kantoren) wor­den verkocht aan een hotel­keten, die hier zijn eerste hotel buiten Am­ster­dam wil ves­tigen.

Mgr. dr. J. M. Punt onder­tekende om 16.00 uur het contract samen met de vertegen­woor­diger van de kopers, nadat in enkele korte toe­spra­ken was terug­geblikt op het his­to­risch moment dat na bijna 150 jaar dit bis­schops­huis verlaten gaat wor­den. Sommige gedeelten waarin de bisdom­kantoren zijn geves­tigd zijn overigens veel later aangekocht en bij de bisdom­kantoren getrokken.

Voor­zien is dat het bisdom de pan­den begin 2015 zal verlaten, als ook de beno­digde vergun­ningen zijn afge­ge­ven en de machti­ging van Rome; de bis­schop­pen zullen dan op de plebanie gaan wonen (pastorie van de ka­the­draal), de kantoren zullen elders wor­den geves­tigd.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug