Arsacal
button
button
button


Elevatorpitch over ruimte voor spiritualiteit in de samenleving

overleg onderwijs en kerken

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 14 juni 2014
beeld van de uitwisseling in Amersfoort
beeld van de uitwisseling in Amersfoort

Vrijdag­mid­dag 13 juni vond in het centrum van de Raad van kerken in Amersfoort een overleg plaats waarin ver­te­gen­woor­digers van pro­tes­tants-christelijk en katholiek onderwijs met ver­te­gen­woor­digers van ver­schil­lende Kerkelijke stromingen spraken over de ruimte die er in de huidige samenleving, in het openbare leven en bijzonder in het onderwijs is voor spiri­tua­li­teit.

Aanwezig waren ver­te­gen­woor­digers van de Besturenraad, de pro­tes­tants-christelijke school­besturen­or­ga­ni­sa­tie - sinds kort "Verus" geheten -, waaronder de voorzitter, Wim Kuiper; van de katholieke besturen­or­ga­ni­sa­tie VKO was onder meer voorzitter Dick Wijte aanwezig. De ver­schil­lende kerk­ge­noot­schappen waren ver­te­gen­woor­digd door onder meer de scriba van de PKN, Arjan Plaisier, de vice-voorzitter Marius van Leeuwen en de algemeen secretaris Klaas van der Kampvan de Raad van Kerken, de directeur van de Evangelische Alliantie, Wessel Verdonk en ikzelf als bisschop-referent voor het onderwijs.

De deelnemers, veertien in totaal, gaven in een eerste ronde kort (elevatorpitch) hun visie op het thema. Ieder was het erover eens dat we met een louter-verkondigende invalshoek en het opgeheven vingertje niets bereiken. Belangrijk is een dienende houding bij wie diepere waarden wil verder geven. Er is vijandigheid in de samenleving tegenover christenen en hun waarden waarvan mensen afstand hebben willen doen, maar er is zeker ook meer openheid onder jongeren dan een aantal jaren geleden, zo werd alom ge­con­sta­teerd. Tegelijk is de openheid een uiting van een heel diffuus-zoekende houding. Belangrijk is dat we getuigen vanuit onze beleving. Voor zoekende mensen is het belangrijk een ervaring op te kunnen doen van transcendentie en van God, waarbij waarachtige getuigen, voorbeelden, maar ook gemeen­schap en een gesprek dat de vragen van de ander centraal stelt, belangrijk kunnen zijn.

De middag verliep in een goede, open en hartelijke sfeer en was een concrete beleving van band van Kerk en onderwijs en van concrete oecumene in het onderwijsveld, die voor katholiek én p-c- onderwijs vruchtbaar kan zijn. Als het aan de deelnemers ligt: wordt vervolgd!

Terug