Arsacal
button
button
button
button


Pastorale krachten bijeen rond ‘nieuwe evangelisatie’

zending catechetische medewerkers

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 21 juni 2014 - 193 woorden
Een deel van de aanwezigen bij de afsluitende maaltijd
Een deel van de aanwezigen bij de afsluitende maaltijd

Vrij­dag­mid­dag 20 juni kwamen in Heiloo de ‘pas­to­rale krachten’ bij elkaar: pries­ters, diakens, pas­to­raal werkers en cate­chisten waren bijeen voor be­zin­ning, ont­moe­ting, gebed en een ge­za­men­lijke maal­tijd. De do­mi­ni­caan Patrick Lens hield een inlei­ding en een film zou wor­den ge­pre­sen­teerd over het bisdom Miao in Noord-Indië, gemaakt door Thomas Koopman voor het missie­bu­reau.

Helaas was film en apparatuur niet helemaal compatibel en moesten de aanwe­zigen het doen met een verhaal over de film. Maar dat maakt na­tuur­lijk des te nieuws­gie­riger naar de film zelf die begin sep­tem­ber zal wor­den verspreidt en dient als onder­steu­ning voor de ac­ti­vi­teiten van het missie­secre­ta­riaat en om het thema van ‘nieuwe evangeli­sa­tie’ bespreek­baar te maken doordat een link wordt gelegd tussen de westerse, Neder­landse samen­le­ving en het bisdom in Noord-India dat in de laatste der­tig jaar van de grond af is opge­bouwd en nu meer dan 90.000 katho­lie­ken telt.

Tijdens de vespers ont­vingen Karin Benoist uit Am­ster­dam-Noord, Marjan Frielink uit Haar­lem Noord, en Hans en Ber­na­dette Bosma uit Almere de zegen als cateche­tisch mede­wer­ker waar­mee hun zen­ding voor vier jaar werd verlengd. Een vijfde mede­wer­ker, Ans Sonne­veld uit Almere, kon wegens vakantie niet aanwe­zig zijn.

Terug