Arsacal
button
button
button
button


Mandela en de toekomst van Zuid-Afrika

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 14 augustus 2014 - 195 woorden
voor het beeld van Nelson Mandela voor de Union Buildings, Pretoria
voor het beeld van Nelson Mandela voor de Union Buildings, Pretoria

Wie Zuid Afrika bezoek, kan niet om Nelson Mandela heen: hij is alomte­gen­woor­dig, in de bookshops, metershoog voor de Unionbuil­ding in Pretoria, in het ge­tui­ge­nis van zijn ex-mede-ge­van­ge­nen bij een bezoek aan Robben-Island en in het verlangen naar ver­zoe­ning en een vreed­zaam sa­men­le­ven.

Want dat is één van de mooie, kost­ba­re dingen van dit land: na de moei­lijke tij­den van de Apart­heid, die nog steeds niet (helemaal) zijn uitgewist, heeft het verlangen naar waar­heid én ver­zoe­ning de boven­toon gevoerd. Daar­naast is er veel geweld, veel aggressie, want voor de meerder­heid van de (zwarte) bevol­king is het leven niet ge­mak­ke­lijk: de meerder­heid van hen is werkeloos. Daar­naast begint onder de moslimbe­vol­king helaas ook enige radi­ca­li­sering zicht­baar te wor­den. Maar vanouds gaan moslims, chris­te­nen en Joden in Kaap­stad goed met elkaar om.

Toch hopen we dat die grote idealen van waar­heid en ver­zoe­ning, van het afwijzen van haat die door Nelson Mandela en Desmond Tutu zijn uit­ge­dragen, mogen zegevieren. Nog onlangs, bij de grote demonstratie ter onder­steu­ning van de Pales­tijnen in Gaza, sprak aarts­bis­schop Tutu dui­de­lijk woor­den van ver­zoe­ning en liet hij er geen misverstand over bestaan dat de demonstr­ta­tie niet tegen Joden was.

Terug