Arsacal
button
button
button
button


Vlaamse en Nederlandse bisschoppen ontmoeten elkaar

bij de Antwerpse bisschop Johan Bonny

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 16 september 2014 - 194 woorden
groepsfoto met geheel links secretaris-generaal mw. mr. S. Daalmans
groepsfoto met geheel links secretaris-generaal mw. mr. S. Daalmans

Op dins­dag 16 sep­tem­ber vond de jaar­lijkse ont­moe­ting plaats van de Vlaamse en Neder­landse bis­schop­pen. Dit jaar was de bij­een­komst in het Antwerpse bis­schops­huis bij mgr. Johan Bonny, waar kort tevoren ook het jaar­lijkse vredestreffen van Sant’ Egidio had plaats­ge­von­den.

Niet alle bis­schop­pen kon­den erbij aanwe­zig zijn, maar de meesten waren wel naar Antwerpen geko­men om met elkaar in een broe­der­lijke sfeer gemeen­schap­pe­lijke zorgen en pas­to­rale uit­dagingen te bespreken, zoals de seculari­sa­tie en de ver­kon­di­ging van het evan­ge­lie in onze tijd. Ook se­cre­ta­ris-generaal mw. mr. Suzan Daalmans was bij de ont­moe­ting aanwe­zig.

Zoals reeds eerder bekend is gemaakt, zal in de ko­men­de jaren een ge­wij­zigde tekst van het Onze Vader wor­den inge­voerd, die voor Neder­land en Vlaan­de­ren gelijk zal zijn. Ook wordt gewerkt aan een gemeen­schap­pe­lijke tekst van het missaal.

Uit­ein­de­lijk zijn alle wegen om mensen te bereiken met de bood­schap van het evan­ge­lie maar wegen en mid­de­len. Het gaat er uit­ein­delijk om dat het hart van mensen geraakt wordt door de liefde van God en er een inner­lijk verlangen ont­staat om die liefde te be­ant­woor­den. Dat ligt na­tuur­lijk niet in onze hand: het is genade waar wij mensen een beetje aan mogen mee­werken...

Terug