Arsacal
button
button
button
button


Genodigd tot de maaltijd....

Feestelijke maaltijd in de ‘nieuwe Augustinus’

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 11 oktober 2014 - 191 woorden
de maaltijd werd vakkundig opgediend
de maaltijd werd vakkundig opgediend

Op zater­dag 11 ok­to­ber had de pa­ro­chie van Am­ster­dam-Noord een fees­te­lij­ke maal­tijd - een agapè maal - aange­richt waarvoor bijna hon­derd mensen, voor­name­lijk ouderen uit de wijk, waren uit­ge­no­digd, ter gelegen­heid van de inwij­ding van het geheel vernieuwde kerk­ge­bouw, dat aan de heilige Au­gus­ti­nus wordt toegewijd (“De nieuwe Au­gus­ti­nus”). Pastoor Nico van der Peet en diaken René Hendriks doen hun best om hier veel contacten te leggen in de wijk.

De maal­tijd vond plaats in de kerk, normaal niet helemaal de plaats voor zoiets, maar dit keer wel, niet alleen omdat de kerk een dag later pas zou wor­den geconsa­creerd, maar ook omdat het voor vele ouderen die hun huis vrijwel niet meer uit­ko­men, een prach­tige ont­moe­ting was, moge­lijk gemaakt mede door bedrijven, clubs en talrijke vrijwil­ligers uit de buurt. Bovendien was het een mooie uit­beel­ding van het evan­ge­lie van de zon­dag: de dienaren die uit­gaan om de gasten uit te nodigen voor het bruilofts­feest van de koning. Toen wil­den de gasten niet komen, nu waren ze er gelukkig wel en in groten getale!

Terug