Arsacal
button
button
button


“Professioneel Beheer en Bestuur in de Kerk”

Uniek aanbod van Besturencursus voor kerkbestuursleden en PCI-bestuursleden

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 7 november 2014
Met het kerkbestuur van de parochie
Met het kerkbestuur van de parochie

Op intitiatief van het R.K. Bisdom Haarlem-Amsterdam, de Stichting KSBW en de Vrije Uni­ver­si­teit zal het komend jaar - vanaf 14 februari op een viertal zaterdagen - een cursus worden gehouden voor leden van kerk­besturen (ook de voorzitter, de pastoor, is zeer welkom!) en leden van besturen van Parochiële Caritas Instellingen. Bestuursleden en personen die zich gaan voor­be­rei­den om een dergelijke taak op zich te nemen, worden hiervoor uitgenodigd.

De pastoors worden in de gelegenheid gesteld hiervoor mensen voor te dragen, maar men kan zich ook zelf aanmelden. De cursus vindt plaats in het Diocesaan Centrum in Heiloo en wordt gegeven door aan aantal specialisten op het gebied van bestuur en beheer en - inhoudelijk - op het gebied van de missie van kerkelijke instellingen. De kosten van de cursus zullen de deelnemers niet zelf hoeven te dragen, omdat die wordt gesponsored door de Stichting KSBW.

Omdat slechts een beperkt aantal deelnemers aan deze eerste cursus kan deelnemen, zal mogelijk in overleg met de pastoors selectie moeten plaats vinden van mensen voor wie deze investering het meest waardevol is. We willen met name jongere mensen in de gelegenheid stellen zich op deze terreinen verder te ontwikkelen. Op 15 januari moeten alle aanmeldingen binnen zijn.

Het programma van de cursus zal in een volgend stadium worden bekend gemaakt.

Inleiding

De Kerk als instituut, als sociale beweging, als pijler van de van de christelijke traditie en cultuur en als cultureel erfgoed herneemt haar plaats in de maat­schappij. Deels door de toenemende behoefte aan zingeving en betekenisgeving, deels door de wederopstanding van particulier initiatief in Nederland en deels door een ander beleid van de Nederlandse overheid.

De kerkelijke gemeen­schap, de parochie, het kerkelijke werk en het kerk­ge­bouw vervullen in de nabije toekomst een aantal functies:

  1. Een platform voor betrokkenen en een steunnetwerk voor een grote groep daaromheen;
  2. Een uitvalbasis voor maat­schap­pe­lijk en cultureel dienstbetoon: caritas, zorg, vrijwilligerswerk;
  3. Symbool voor culturele waarden;
  4. Hoeder van monumentaal, historisch erfgoed: onroerend en roerend.

Deze maat­schap­pe­lijke draagvlakverbreding vraagt om professionalisering van beheer en bestuur, om bestuurskwaliteiten die deze ont­wik­ke­lingen kunnen legitimeren en effectueren.

Ben jij:

Actief in een kerk­bestuur of Parochiële Charitas Instelling (PCI) en wil je je kennis en vaardigheden verbeteren?

Of ben jij jong en nog niet bestuurlijk actief, maar maat­schap­pe­lijk betrokken en bewogen en wil jij het vak van professioneel besturen onder de knie krijgen?

Wil je:

In de toekomst op meer professionele wijze bestuurlijke verant­woor­de­lijk­heid (gaan) dragen in een kerk­bestuur of kerkelijke organisatie?

Je maat­schap­pe­lijke overtuiging overbrengen vanuit een algemeen levensbeschouwelijke achtergrond? Je verder bekwamen? Oudere generaties bestuurders gaan opvolgen?

Dan kun je bij het Bisdom een gecertificeerd kerk­bestuurder worden / je kwalificeren als potentieel bestuurslid van een kerkelijke organisatie.

Wij bieden een leertraject waarin je leert:

  • Het specifieke van organisaties in deze sector kennen (die vaak begunstigd zijn met een overdosis aan enthousiasme en een enigszins tekort aan zakelijk en financieel inzicht) en hoe hiermee om te gaan.
  • Hoe je de financiële basis van de organisatie kunt verstevigen door middel van een duurzaam en ‘mission driven’ investment beleid.
  • Wat andere financiële mogelijkheden zijn voor draagvlakverbreding (i.e. fondsenwerving, nalaten­schappen, vriendenstichtingen).
  • Om aandacht te vragen om de organisatie te laten leren van de resultaten van je inspanningen: (wordt er wel doelmatig gewerkt?) hoe de impact en het maat­schap­pe­lijk effect te meten.
  • Hoe je projecten op moet zetten.

Tijdsbesteding voor cursisten

Vier zaterdagen in de loop van een jaar van 10.00 – 16.00 uur.

De dag kan – desgewenst - beginnen met het bijwonen van een Eucha­ris­tie­viering om 9.30 uur.

Per dag komen minimaal twee inleiders aan bod met mogelijkheid van ver­wer­king van de geboden stof. Je krijgt een lunch aangeboden en kan bij een drankje nog even napraten.

Certificaat

Alle afgestudeerden die ter afsluiting een ‘plan van aanpak in het eigen bestuur’ hebben geschreven, ontvangen een certificaat, ondertekend door het Bisdom, de Stichting KSBW en de Vrije Uni­ver­si­teit. Door het aanbod jaarlijks te herhalen, kunnen deelnemers zelf bepalen hoe lang ze erover doen om het geheel te volgen en eventueel een certificaat te verkrijgen.

Nadere inlichtingen:

Start: voorjaar 2015

Deelnemers: maximaal 20

Aanmelding: vóór 15 januari 2015 bij Drs. M.N.F.M. Frederiks, staf­me­de­werker Kerkopbouw, Bisdom Haarlem-Amsterdam. Bij voorkeur per email: mfrederiks@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Kosten: De kosten per module bedragen € 225,=. De totale kosten bedragen € 900,=

De Stichting KSBW neemt deze kosten voor zijn rekening. Het kost jou dus niets. Er is echter wel aanwezigheidsplicht. Wie aan de cursus deelneemt moet kunnen garanderen - (zover dat menselijkerwijs mogelijk is) dat hij/zij aan alle zaterdagen kan deelnemen.

Locatie: Diocesaan Missionair Centrum, Hoogeweg 65 te Heiloo.

Terug