Arsacal
button
button
button
button


Deelneming van bisdom Haarlem-Amsterdam met dood Koptische martelaren

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 21 februari 2015 - 350 woorden
Executie van de koptische martelaren....
Executie van de koptische martelaren....

De gruwe­lijke moord op 21 Koptische chris­te­nen, die als gastarbei­der in de Libische stad Sirte werk­zaam waren en al weken lang door de terreur­groep IS gevangen waren gehou­den, heeft velen geschokt. Paus Fran­cis­cus heeft zich er dui­de­lijk over uit­ge­la­ten en deze chris­te­nen die gedood wer­den om hun christen-zijn en met de naam van Jezus op hun lippen stierven, mar­te­la­ren genoemd. Op 21 februari is in de Koptische ka­the­draal in Am­ster­dam een her­den­kings­dienst met bis­schop Arseny, waaraan bis­schop Jozef M. Punt namens het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam deelneemt.

Zelf heb ik de Koptische bis­schop een brief ge­schre­ven om mijn medeleven met de gruwe­lijke gebeur­te­nissen te uiten. De tekst van de brief volgt hier­on­der.

Brief

Eminentie,

Hoewel Zijne Excellentie mgr. Jozef M. Punt, bis­schop van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, ons bisdom ver­te­gen­woor­digt en zelf aanwe­zig is bij de her­den­kings­plech­tig­heid van de 21 Koptische mar­te­la­ren, wil ik toch niet nalaten Uwe Eminentie door deze brief mijn deelne­ming te betuigen en U te verzekeren van mijn gebed voor de Koptische kerk die zo zwaar wordt beproefd en heel bij­zon­der voor alle fami­lie­le­den van de slacht­of­fers van de tragedie die in Libië heeft plaats­ge­von­den.

De gruwe­lijke mar­tel­dood die deze on­schul­dige chris­te­nen om hun geloof hebben moeten onder­gaan is een ten hemel schreiende, godde­loze mis­daad en tege­lijk een kost­baar offer. Met U hopen wij dat degenen die deze gruwel­daad hebben verricht wor­den opgepakt en dat de wereld voor ver­dere misda­den van hen zal wor­den behoed. Ik hoop en bid dat het kost­ba­re offer van de levens van deze 21 mensen vruchten mag dragen van herstel van vrede en recht­vaar­dig­heid, dat het mag lei­den tot grotere een­heid en goede ver­hou­dingen onder de bevol­king in Egypte en tot zegen voor de Koptische Kerk, die de laatste jaren al zoveel heeft moeten doorstaan en dat degenen die kiezen voor geweld en het zaaien van haat tot beke­ring mogen komen. Moge God allen bijstaan die nu in diepe rouw en verdriet verkeren...

In harte­lijke ver­bon­den­heid met U, Eminentie, en met de ge­meen­schap van de Koptisch Orthodoxe Kerk in Neder­land, verblijf ik met de meeste hoogach­ting in Christus,

+Johannes W.M. Hendriks
hulp­bis­schop van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam

Terug