Arsacal
button
button
button
button


afscheid mgr. van Burgsteden

vriendenboek voor hulpbisschop

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 15 februari 2012 - 124 woorden
afscheid mgr. van Burgsteden

Tijdens de jon­ge­ren­ont­moe­ting van 12 februari in Am­ster­dam werd afscheid geno­men van mgr. J. van Burg­ste­den sss. Niet dat hij helemaal uit beeld verdwijnt, hij blijft actief betrokken, maar dan iets min­der als offi­cieel verant­woor­de­lijke van het bisdom. Bij deze gelegen­heid werd aan de hulp­bis­schop een leuk vrien­den­boek ge­pre­sen­teerd met allerlei artikeltjes en foto's van mensen die actief bij het jon­ge­ren­plat­form en het jon­ge­ren­pas­to­raat van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam betrokken zijn. Enkele jon­ge­ren deden een inter­view met de nu emeritus hulp­bis­schop die op zijn eigen in­spi­re­rende en ver­trouw­volle wijze de jon­ge­ren een gelovig hart onder de riem stak. Hij gaf ons vijf punten mee die heel be­lang­rijk waren voor ons leven, waar­on­der de Eucha­ris­tie en Maria, de twee grote "zuilen" van ons katho­lie­ke geloof.

Terug