Arsacal
button
button
button


De Heer is verrezen... laten wij niet zwijgen!

overweging_preek - gepubliceerd: zaterdag, 4 april 2015
De H. Engelmunduskerk getooid voor het Paasfeest
De H. Engelmunduskerk getooid voor het Paasfeest

Bij zoveel dreiging van terreur, moeten wij spreken, mogen wij niet zwijgen. Tegen de duisternis in moeten we getuigen van het licht, juist nu! Fundamentalistische terreur­groepen verspreiden een beeld van christenen als ongelovigen, zonder waarden, zonder normen. Juist daarom moeten wij getuigen van wat werkelijk van waarde is, van het nieuwe leven en de verrezen Heer.

De Paaswake heb ik gevierd in de H. Engelmundus­kerk in Driehuis, waar ik de volgende homilie heb gehouden:

Homilie

Een wereld in duisternis...

Zalig Pasen!
De Heer is verrezen.
Samen hebben we uitgezien
naar de verrijzenis.
Dat deden we eerst in een donkere kerk
waarin het licht van de Paaskaars scheen,
teken van de verrezen Heer
die licht en uitzicht geeft
aan een wereld die in duisternis verkeert.
We zien die duisternis overal om ons heen:
er is dreiging van terreur,
onschuldige mensen worden slachtoffer,
veel christenen zijn vermoord om hun geloof,
zoals nu weer in Kenia,
maar helaas gebeurt dit ook in veel andere landen
en is dit geweld vaak gelieerd
aan het terrorisme van de fundamentalistische Islam.
Allen - christenen, moslims en anders- of niet-gelovigen -,
moeten we ons ervoor inzetten,
waar wij maar kunnen,
om licht en vrede te verspreiden
om duidelijk te maken dat geloof in een God
nooit met aggressief geweld kan samengaan,
maar wel met inzet voor de naaste.

Het evangelie zegt het al:
“Het licht schijnt in de duisternis,
maar de duisternis nam het niet aan”.
Ik zou wensen
dat alle mensen
het licht van Christus
in hun hart zouden ontvangen
en in Hem zouden geloven,
dat zij door die gedachten bezield zouden zijn,
die onze Heer Jezus Christus bezielden.

Zo begon dus de paaswake met de intocht van de paaskaars
en het doorgeven van het licht van Christus,
waarbij we heel onze vaak duistere wereld
op het oog hadden,
een wereld die getekend is door zonde en kwaad.

Verwachting, heilsgeschiedenis

Daarna sloten we ons aan
bij de mensheid die eeuwen lang
heeft uitgezien naar de komst van de Verlosser,
die door God in de Schriften was aangekondigd.
De lezingen uit het Oude Testament
verbeeldden die eeuwen van wachten,
totdat we bij het Gloria en het Alleluja
de vreugde om die Verlosser lieten binnenstromen.

Nee, al dat negatieve, die haat en dat geweld:
ze hebben niet het laatste woord.
Het laatste woord is aan Hem,
de Alpha en Omega van de geschiedenis!

Ons doopsel

Wij hebben deel aan dat nieuwe van Pasen,
aan die verlossing door de verrezen Heer:
in het doopsel hebben we
die grootste zegen
die aan een mens kan worden gegeven
al ontvangen:
je bent gedoopt,
je bent van Hem,
wij zijn Gods kind,
maar Hij heeft ook al die andere mensen lief
en wil hen naar zich toe trekken.

Timide, bang...

Wij zijn verloste mensen,
maar tegelijk staan we er vaak
maar heel timide in,
bang om ons te profileren.

Dat is voor het evangelie heel herkenbaar.

We hoorden zojuist
van de drie vrouwen
die naar het graf toe gingen:
Maria Magdalena,
Maria de moeder van Jakobus
en Salóme.
Daar bij het graf
zien ze een weggerolde steen
- het graf is open! -
en een jonge man in wit gewaad,
die hen vertelt dat Jezus is verrezen.

De vrouwen rennen weg, geschrokken en bang,
en ze zeggen er in eerste instantie niets van.
Die vrouwen hadden vele redenen om te zwijgen:
het hoorde niet dat een vrouw in de openbare ruimte
zomaar in gesprek ging met een jonge man;
vrouwen werden in die tijd trouwens niet beschouwd
als betrouwbare getuigen
en daarbij was de bood­schap zó ongelooflijk,
zo niet-te-bevatten,
dat ze bang moesten zijn
toch niet te worden geloofd.
Gelukkig hebben ze later wél gesproken,
zo horen we in het vervolg van dit evangelie
en in de andere evangelies.

Niet zwijgen...

Mensen van nu zijn niet anders dan die vrouwen,
ook wij vinden het vaak moeilijk
om de bood­schap door te geven
en daarvan te getuigen.

Laten we moed putten!
Jezus, de verrezen Heer,
komt op het Paasfeest naar Zijn leerlingen
en dit zijn Zijn woorden:
“Vrede zij met jullie”.
Zijn bood­schap is er een van vrede en liefde,
gebaseerd op de meest belangrijke
en centrale waarden voor een mensenleven;
Jezus’ leven, Zijn dood en verrijzenis
zijn een aanbod van de verlossing,
die onze wereld juist zo nodig heeft.
Laten wij niet zwijgen,
niet uit angst,
niet om mensen maar niet lastig te vallen,
niet omdat we denken dat het niet óver komt;
laten we spreken, laten we getuigen:
De Heer is verrezen, vrede zij met U! Amen.

Terug