Arsacal
button
button
button
button


Op audiëntie bij de paus...

“Ah, Monsignor Punt!”

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 6 mei 2015 - 457 woorden

Het hoogte­punt van woens­dag 6 mei was de au­diën­tie van de paus. Maar ik heb meer mooie dingen mogen beleven...

De dag begon met een Mis bij het graf van de apostel Petrus met alle pries­ters, diakens en pas­to­raal werkers die bij de bede­vaart betrokken zijn. De bis­schop bedankte de aanwe­zigen voor hun pas­to­rale inzet en mede­wer­king aan de bede­vaart.

Daarna kwam de au­diën­tie. We had­den prach­tige plaatsen, helemaal vooraan in het mid­den. Ie­der­een kon de paus dus heel goed zien. Speciaal voor ons was een in Rome stu­de­rende Neder­landse pries­ter, Guido Kessels, ingehuurd om alle teksten ook in onze taal voor te lezen. Enkele vertegen­woor­digers mochten de paus begroeten en geschenken over­han­digen waar­on­der een over­zicht van de caritas-activi­teiten waarin ons bisdom betrokken is. Verder heeft de paus het ka­the­drale koor speciaal begroet dat met hem op de foto mocht.

Toen de bis­schop de paus kwam begroeten, rea­geerde die meteen met: “ah, monsignor Punt”, waarbij hij de naam van de bis­schop nog vol­ko­men correct uitsprak ook! De paus was dus niet onvoor­be­reid.

Na deze mooie erva­ring was het voor mij tijd om enkele zaken af te han­de­len en een ont­moe­ting mee te maken voor het semi­na­rie op de Con­gre­ga­tie voor de Clerus. Kar­di­naal Beniamino Stella ver­telde ons over paus Fran­cis­cus en diens pries­ter­lijk voor­beeld. Dat was een bij­zon­der mooi en in­spi­re­rend verhaal, vond ik. Zo ver­telde hij dat de paus dage­lijks twee uur besteed aan het gebed, ’s morgens en ’s avonds (een uur aanbid­ding) en de bis­schop­pen bij een grote bij­een­komst vroeg: zet het gebed in uw agenda! Kortom: plan je gebed goed in! Een uits­te­kend advies.

Om 13.00 uur had ik de H. Mis voor de tieners. Ik heb hen gevraagd naar hun erva­ring bij de au­diën­tie. Die was zeer posi­tief. Daar hebben ze iets van de uni­ver­se­le kerk beleefd. Vele tien­duizen­den mensen uit alle delen van de wereld. Naar aan­lei­ding van het evan­ge­lie van deze dag over de wijnstok en de ranken, heb ik hen gevraagd niet alleen te blijven maar verbon­den te blijven met Christus, de wijnstok, en met andere mensen die geloven, want een christen alleen is in gevaar.

in de avond heb ik nog met de jon­ge­ren gegeten. Aan het begin van de maal­tijd vroeg onze jon­ge­ren­wer­ker Marius van der Knaap naar de erva­ringen van de jon­ge­ren. Zij had­den de au­diën­tie heel goed kunnen beleven en 's mid­dags de Scavi gedaan: de op­gra­vingen onder de Sint Pieter die het graf van Petrus hebben kunnen traceren. Ook dat had veel indruk gemaakt.

Allemaal mooie erva­ringen! En, o ja: de paus heeft vijf babies of jonge kin­de­ren van onze groep aan­ge­no­men en gezegend!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug