Arsacal
button
button
button
button


Vormsel Poolse Parochies in Heiloo

Is religie bron van kwaad?

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 25 mei 2015 - 567 woorden
Met een deel van de vormelingen.
Met een deel van de vormelingen.

Op de tweede Pinkster­dag viert de Poolse pa­ro­chie - die aan de heilige Geest is toegewijd - haar patroons­feest met een bede­vaart naar Heiloo. Daar heb ik de heilige Mis heb gevierd en tevens het heilig vormsel toege­diend aan zo'n vijf­tig vor­me­lin­gen, afkoms­tig uit ver­schil­lende Poolse pa­ro­chies in ons land.

Het waren dit keer niet voor­na­me­lijk de tieners, maar hoofd­za­ke­lijk wat oudere jon­ge­ren. De kapel in Heiloo was opnieuw goed gevuld met tegen de 700 pelgrims uit het hele land. Na de Mis was er een pro­ces­sie met de beeltenis van Onze Lieve Vrouw van Częstochowa en een picknick in de tuin achter het Juliana­kloos­ter, begeleid door de gezellige muziek van een band uit Polen. Pastoor Krysztof Obiedzinski leidt de pa­ro­chie en hij moet daarvoor veel werk ver­zet­ten.

Poolse vie­rin­gen

Met de misdienaar die de mijter droeg
Met de mis­die­naar die de mijter droeg

Elke zon­dag is er op een drietal plaatsen in ons bisdom vast een Poolse heilige Mis en daar­naast met een iets lagere frequentie op drie of vier andere plaatsen, zodat het niet uitzon­der­lijk is als de pastoor in een weekend vijf missen heeft. Gelukkig mag hij regel­ma­tig rekenen op hulp van enkele andere Poolse pries­ters en is er een team dat in en buiten de Poolse school catechese geeft.

Seculari­sa­tie

Ook Polen lijdt onder de seculari­sa­tie, wat onder meer tot uiting komt in een afname van het aantal pries­teroe­pingen. Gelukkig is de Poolse pa­ro­chie in ons bisdom zeer bloeiend, komen er velen naar de kerk en zijn er veel gelo­vi­gen die biechten. We hopen dat dit goede voor­beeld ook andere mensen sti­mu­leert! Ik heb daarom ook opge­roe­pen elkaar in de ge­meen­schap van de pa­ro­chie vast te hou­den in het geloof en niet bevreesd te zijn ervan te getuigen. Enkele passages uit de preek:

Uit de homilie:

Broe­ders en zusters,
De gave van de heilige Geest
aan de leer­lin­gen van Jezus
op het Pinkster­feest
is voor U een driedubbel feest:
niet alleen viert U het Pinkster­feest,
die dag waarop de Kerk begon
en de eerste chris­te­nen wer­den gedoopt,
het is ook het patroons­feest van Uw pa­ro­chie
en we vieren de gave van de heilige Geest
in het vormsel van al deze jonge mensen.

(...)

Ge­meen­schap is be­lang­rijk

U bent erop uit­ge­gaan,
de wereld in gegaan.
U hebt moeten leren leven
in een ander land, met een andere taal
en een andere cultuur.
Dan merk je
hoe be­lang­rijk het is
om elkaar vast te hou­den,
dat je de steun van anderen,
van een ge­meen­schap
nodig hebt
om gelukkig mens te kunnen zijn
en om christen te zijn.
Daarom ben ik blij dat U hier bent,
dat U samen dit feest wilt vieren
en dat ik dit met U mag delen.

(...)

Is religie nega­tief?

In Neder­land durven veel mensen
niet te zeggen dat ze gelovig zijn,
omdat dat in ver­band wordt gebracht
met allerlei negatieve dingen,
zoals mis­bruik, haat en geweld.
Ach, zeggen ze dan,
reli­gi­euze mensen vechten alleen maar
tegen elkaar en tegen anderen.

Maar hebben jullie ooit een pries­ter gehoord
die preekte dat je moest haten
of dat je geweld moest gebruiken
of dat je andere slechte dingen moest doen?
Na­tuur­lijk niet!
Want Gods­dienst en gelovig zijn betekenen juist
dat je respect moet hebben voor andere mensen,
dat je eerbied hebt voor het leven,
dat je andere mensen niet mag dood maken,
dat je na­tuur­lijk wel een geloof
en een mening en over­tui­ging hebt
- het zou gek zijn als dat anders was -,
maar dat je die altijd naar buiten moet brengen
met liefde en respect voor andere mensen.

Terug