Arsacal
button
button
button


De Kerk, caritas en Europa

CSLK-symposium en bijeenkomst diaconiepastores

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 29 mei 2015
toegang tot het diocesaan centrum in Heiloo
toegang tot het diocesaan centrum in Heiloo

In Heiloo kwamen op vrijdag 29 mei de pastores diaconie van de verschillende regio's van ons bisdom bijeen in Heiloo. Met welke thema's worden zij zoals geconfronteerd? Ik was er zeer benieuwd naar. Op deze zelfde dag vond in De Tiltenberg een symposium over de religieuze wortels van Europa en haar relatie met de Kerk plaats, waar deels dezelfde vragen aan de orde kwamen. Beide bijeenkomsten kon ik gedeeltelijk bijwonen.

Voor mij was het bijzonder interessant te vernemen waar de diaconiepastores zich zoals mee bezig houden. Zij onderhouden de contacten met de Parochiële Caritas Instellingen (PCI), met gemeentes en andere instanties. In veel dorpen is de activiteit van de PCI's meer traditioneel van aard: er is jaarlijks een attentie voor de zieken en bejaarden, een activiteit van De Zonnebloem wordt onder­steund en enkele personen of gezinnen die in moeilijkheden verkeren worden onder­steund met een bijdrage. In de grotere plaatsen is de sociale thematiek vaak iets heftiger en meer omvattend: in veel plaatsen zijn er de nodige problemen rond de invoering van de WMO, de Wet Maat­schap­pe­lijke Onder­steuning. De dienst Caritas van het bisdom heeft er met andere partners onlangs nog een studiedag over georga­ni­seerd. Op veel plaatsen zijn de diaconiepastores en PCI's bezig met de armeode­pro­ble­ma­tiek en betrokken bij voedselbanken. In sommige plaatsen houdt men zich bezig met het tegengaan van radicalisering onder (moslim)jongeren. Een blijvend en vaak schrijnend probleem is dat van de mensen "zonder papieren, de "onge­do­cu­menteerden". Verschillende pastores zijn druk in de weer met fusies van PCI's die de fusie van parochies volgen. Een bijzonder aandachtspunt is voorts het betrekken van jongeren bij de caritas en het werk van de PCI's. Het belang van een concreet aanspreekpunt voor caritas in de regio's of samen­wer­kings­ver­banden, werd door verschillende deelnemers onderstreept. Het bisdom heeft sinds een aantal jaren als beleid om in iedere regio iemand in het pastorale team aan te stellen voor diaconie/caritas. De gedachte is om dit voort te zetten, ook nu parochies zijn gefuseer of tenminste in samen­wer­kings­ver­banden zijn verenigd. Dit betekent wel dat gekeken moet worden voor welk gebied de aan­stel­ling wordt gedaan: dit kan gaan om het samen­wer­kings­ver­band , in sommige gevallen kan het raadzaam zijn een iets groter gebied aan één diaconiepastor toe te vertrouwen. Door vrijwel alle aanwezigen werd onderstreept dat dit niet in werktijd (Fte) moest worden uitgedrukt en dat het niet moest leiden tot financiële complicaties.

Op de Tiltenberg vond op vrijdag 29 mei het Symposium over Europa plaats met bijdragen van mw. dr. M. Krijtenburg, mr. J.J.A.M. van Gennip, mgr. mr. drs. Th. Hoogenboom en drs. F. Hoppenbrouwers.

Dr. Margreet Krijtenburg sprak over de betekenis van Robert Schuman, over wiens inspiratiebronnen zij in 2012 promoveerde. Schuman staat aan de wieg van de Europese eenwording en was onder meer tweemaal premier van Frankrijk. Voor hem loopt een proces van zalig­ver­klaring. Mr. Jos van Gennip sprak over de relatie van waarden en religie met Europa en verwees in zijn toespraak naar verschillende tendenties in het omgaan met de mensenrechten, de toenemende invloed van religies in andere werelddelen, de multiculturaliteit als bedreiging en als uitdaging en wees op de gemeenchappelijke waarden van Europa zoals die onder meer in het gedachtengoed van Schuman naar voren komen. Met Schuman onderstreepte Van Gennip het belang van respect en verzoening. Mgr. Ted Hoogenboom lichtte vervolgens de structuur van COMECE toe, het comité van afgevaardigden van bis­schop­pen­con­fe­ren­ties binnen de Europese Gemeen­schap, waartoe hijzelf behoort. Sinds kort is mgr. Hoogenboom voorzitter van de commisie voor juridische vraagstukken binnen COMECE.

Hoewel ik niet de gehele middag heb kunnen bijwonen, kan ik in ieder geval constateren dat het een waardevolle en interessante biojeenkomst van het CSLK was, het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk dat zijn basis op de Tiltenberg heeft.

Terug