Arsacal
button
button
button
button


Kom en zing!

Geloofsliederen voor kinderen

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 2 juni 2015 - 211 woorden
Bert Stolwijk presenteert 'Kom en Zing' in twee edities
Bert Stolwijk presenteert 'Kom en Zing' in twee edities

Op dins­dag 2 juni werd me door eind­re­dac­teur Bert Stolwijk een nieuw lied­boek ge­pre­sen­teerd met geloofs­lie­de­ren speciaal voor kin­de­ren: “Kom en zing!”. Het is een fraai uitge­ge­ven schat aan lie­de­ren voor kin­de­ren gewor­den, getoetst in de praktijk. De oficiële pre­sen­ta­tie heeft zater­dag 31 mei plaats­ge­von­den in Nieuw Vennep, waar mgr. J. van Burg­ste­den bij aanwe­zig was. Maar “De wereld is een toverbal” zit er (gelukkig) niet bij!

De werk­groep Kind Koor Kerk van de Ker­ke­lijke Stich­ting st. Gregorius in het Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, bestaande uit Sandra Fase, Anneke de Wijs en Bert Stolwijk hebben de bundel voor­be­reid, op wens van mgr. J. Punt. Ver­schil­lende anderen waren bij de samen­stel­ling betrokken en een klankbord­groep heeft al het ma­te­ri­aal op z'n merites be­oor­deeld vanuit ver­schil­lende invals­hoeken: muzikaal, theo­lo­gisch, pas­to­raal, taal­kun­dig en pe­da­go­gisch. De bundel is fraai en stevig uitge­ge­ven door Adveniat. Voor kleinere kin­de­ren is er een apart boek zon­der noten. Het boek is zowel binnen als buiten de li­tur­gie - voor katechese bij­voor­beeld - te gebruiken.

Een eigen web­si­te onder­steunt de gebruikers en daar is ook meer in­for­ma­tie te vin­den:

Van harte fe­li­ci­te­ren we de makers van Kom en Zing; ik spreek graag de wens uit dat er veel en goed gebruik van zal wor­den gemaakt!

Terug