Arsacal
button
button
button
button


Bisschop Agapitus Nfon uit Kameroen op bezoek

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 22 juli 2015 - 212 woorden
met bisschop Agapitus Nfon in het bisschopshuis
met bisschop Agapitus Nfon in het bisschopshuis

Op woens­dag 22 juli bracht bis­schop Agapitus Nfon uit Kameroen een bezoek aan het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Hij had onder meer ont­moe­tingen met de mgr. Jozef Punt en met mij.

Bis­schop Agapitus Nfon is hulp­bis­schop van het aarts­bis­dom Bamenda in het Engels­spre­kende deel van Kameroen. Ik heb wel een klein beetje een bij­zon­dere band met deze bis­schop omdat hij in het­zelfde jaar bis­schop is gewor­den en bovendien de zelfde wapen­spreuk heeft.
We hebben deze bis­schop eer­der gesteund bij de oprich­ting voor een tehuis voor pries­ters die met emeritaat zijn gegaan en voor wie anders geen onder­ko­men zou zijn. De eerste bewoners hebben intussen in dit huis hun intrek geno­men.

Samen met missie­secre­taris dr. M. Wagemaker bezocht de hulp­bis­schop het Haar­lemse bis­schops­huis.

In een ontspannen sfeer hebben we ge­spro­ken over de situaties in onze bis­dom­men en de problemen waar­mee we hebben te maken. Bamenda is een bisdom in opbouw met veel roe­pingen. Dit jaar wer­den elf diakens gewijd die bin­nen­kort pries­ter zullen wor­den gewijd en er zijn 97 kan­di­da­ten in het semi­na­rie. De vier Engels­spre­kende bis­dom­men werken samen en hebben één gemeen­schap­pe­lijke semi­na­rie-oplei­ding. Van­wege het groeiende aantal se­mi­na­risten is wel besloten de filo­so­fie (de eerste jaren van het groot-semi­na­rie) apart te huisvesten.

Graag blijven we verbon­den met de bloeiende en groeiende kerk in Bamena!

Terug