Arsacal
button
button
button
button


Folder Vormingsaanbod bisdom Haarlem-Amsterdam verschenen

cursussen, studiedagen, impulsdagen en kostersdag

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 19 augustus 2015 - 670 woorden
Folder (1) en caritasdag (2)
Folder (1) en caritasdag (2)

De fol­der met het jaar­pro­gramma 2015-2016 van cursussen, studie­da­gen en impuls­da­gen voor het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam is ver­sche­nen, met een rijk aanbod, na­tuur­lijk ook afgestemd op het ‘Jaar van de Barm­har­tig­heid’. Een aantal dingen valt op.

Be­zin­ning

Aller­eerst staan de ver­die­pende retraites en be­zin­nings­da­gen in het Dio­ce­saan Centrum in Heiloo niet in de fol­der vermeld. Die zijn te vin­den op de web­si­te van het hei­lig­dom: www.olvter­nood.nl

Theo­lo­gie stu­de­ren?

In de Tilten­berg kan men theo­lo­gie stu­de­ren in deel­tijd aan het Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut. Dit biedt ook de moge­lijk­heid om aca­de­mische gra­den te halen.

Tieners, Jon­ge­ren en familie­da­gen

Wel wordt het aanbod voor tieners en de familie­da­gen in Heiloo vermeld, die door de Blauwe zusters wor­den geleid. De zusters or­ga­ni­se­ren daar ook een cursus rond de nieuwe DVD serie “Catho­li­cism” en een cursus waarin de thema’s wor­den be­spro­ken die “moei­lijk liggen”, zoals de bescherm­waar­dig­heid van het leven, de ‘rijkdom van het Vati­caan’, het celi­baat en vele andere zaken. In de Tilten­berg wordt ook een cursus Ver­die­ping van het katho­lie­ke geloof gegeven aan de hand van de Cate­chis­mus van de Katho­lie­ke kerk en YouCat (Jon­ge­rencate­chis­mus).

Het Jon­ge­ren­pas­to­raat heeft even­eens een pro­gram­ma met vor­ming voor jon­ge­ren­wer­kers, bij­een­komsten en na­tuur­lijk staat alles op scherp voor de wereld­jon­ge­ren­da­gen 2016 in Krakau!

Kosters­dag

Er wordt opnieuw een kosters­dag geor­ga­ni­seerd. De vorige afleve­ringen waren een groot succes. Op 27 februari vindt opnieuw zo’n dag plaats in Heiloo van ont­moe­ting en ver­die­ping rond allerlei koster-gerela­teerde on­der­wer­pen.

Kerk­besturen

Voor kerk­besturen is er een studie­dag op 10 ok­to­ber die in het Bis­schops­huis wordt gehou­den. Tevens een mooie kans om het er allemaal nog eens goed te bekijken! Voor (toe­koms­tige) kerk­bestuurle­den wordt ook de door KSBW gesponsorde cursus aan­ge­bo­den die hen pro­fes­sio­neel toerust. Een des­kun­dig team leidt deze succes­volle cursus, waar­van dit werk­jaar de tweede afleve­ring van start gaat.

Caritas

De Dienst Caritas heeft ook veel prachitge ini­tia­tie­ven: diaconale excursies, studie-avon­den voor PCI’s, een basis­cur­sus voor Caritas onder Mi­gran­ten, die al een heel aantal jaren succes­vol wordt gehou­den enzo­voorts. Via het bisdom of e-mail: caritas@bisdomhaarlem-amster­dam.nl is meer in­for­ma­tie te krijgen of kan men zich opgeven.

Over milieu-vragen is er een cursus rond de En­cy­cliek van paus Fran­cis­cus in De Tilten­berg.

Bui­ten­ge­woon be­die­naar van de heilige communie

Met een zen­ding van de bis­schop mogen leken op regel­ma­tige basis de heilige communie uitreiken als bui­ten­ge­woon be­die­naar van de heilige communie, wanneer zij daarvoor de cursus hebben gevolgd die hen voor­be­reidt op deze li­tur­gische taken. Deze cursus wordt op De Tilten­berg gegeven.

Kerk­mu­ziek

Kerk­mu­ziek behoort ook tot de li­tur­gie. Op dit gebied wor­den even­eens ver­schil­lende cursussen geor­ga­ni­seerd. Op de web­si­te www.komen­zing.nl is alles te vin­den over de nieuwe kin­derzangbundel. Verdere info: www.kssg.nl of bij dhr. Bert Stolwijk tel. 023-5112686.

Jaar van de Barm­har­tig­heid

Na­tuur­lijk wordt er ook het nodige geor­ga­ni­seerd in het kader van het ko­men­de Jaar van Barm­har­tig­heid. Op 13 de­cem­ber wor­den in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam drie deuren van barm­har­tig­heid geopend: in de Sint Nicolaas­basi­liek in Am­ster­dam, in de Ka­the­draal in Haar­lem en in het Dio­ce­saan Hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo.

De dag ervoor begint een eerste van vijf bij­een­komsten rond het thema Barm­har­tig­heid in De Tilten­berg, die zeer inte­res­sant beloven te wor­den: Barm­har­tig­heid bij paus Fran­cis­cus, in de Schrift, bij de kerk­va­ders, in de li­tur­gie en in de caritas.

De dag van de Caritas op 28 mei 2016 zal even­eens aan Barm­har­tig­heid zijn gewijd.

Later zal meer bekend wor­den gemaakt over de Voorhof Am­ster­dam die in 2016 gehou­den zal wor­den in het kader van het Jaar van de Barm­har­tig­heid rond het thema: “be­lan­ge­loze liefde”.

Later wordt de hele kalen­der voor het Jaar van de Barm­har­tig­heid bekend gemaakt.

Doe mee!

Kortom, er is weer veel te doen in ons bisdom!

De fol­der is te be­stel­len bij: Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, tel 023-5112600 (www.bisdomhaarlem-amster­dam.nl) of bij De Tilten­berg tel. 0252-345345 (www.tilten­berg.org).

Daar en bij het Dio­ce­saan Hei­lig­dom Onze Lieve Vrouw ter Nood en bij de bo­ven­ge­noem­de adressen kan men terecht voor info en opgave.

Terug