Arsacal
button
button
button


Verklaring Nederlandse bisschoppen over de zorg voor de vluchtelingen

nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 8 september 2015
Een jongetje in Aleppo (Syrië)
Een jongetje in Aleppo (Syrië)

Op dinsdag 8 september waren de Nederlandse bis­schop­pen in Utrecht voor de eerste keer na het zomerreces bijeen voor hun maandelijkse vergadering, waar onder meer uitgebreid werd gesproken over het vluchtelingenvraagstuk. Na afloop van de vergadering werd de volgende verklaring uitgegeven, die op de website van rkkerk is gepubliceerd. De tussenkopjes zijn toe­ge­voegd.

Verklaring van de Nederlandse bis­schop­pen

Oproep van de paus

Paus Franciscus heeft zondag 6 september een oproep gedaan aan katholieke parochies en kloosters om onderdak te bieden aan vluchtelingen. De Nederlandse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie heeft vandaag, 8 september, over deze oproep vergaderd en zegt: ‘Wij willen daar gehoor aan geven.’

In de verschillende bisdommen wordt al langer nagedacht over de problematiek rondom vluchtelingen en hoe de R.-K. Kerk hierin kan helpen. De bis­schop­pen zijn blij dat de paus deze problematiek nogmaals nadrukkelijk op de agenda plaatst en zoeken in hun eigen bisdommen contact met regionale organisaties en lokale overheden om te kijken wat er concreet gedaan kan worden en hoe dit kan aansluiten op al bestaande initiatieven.

Vrijwilligerswerk voor vluchtelingen

De bis­schop­pen roepen de gelovigen op om met paus Franciscus hun hart open te zetten voor de vluchtelingen die naar ons land komen. ‘We stimuleren gelovigen om zich te melden voor vrijwilligerswerk bij bij­voor­beeld asielzoekerscentra, waar onder de vluchtelingen vaak behoefte is aan een Nederlandse buddy, die kan helpen de weg te vinden bij Nederlandse instanties. Zo kan het voor bij­voor­beeld christelijke vluchtelingen van grote waarde zijn om met een geloofsgenoot uit Nederland op te trekken.’

Gastvrijheid

Gastvrijheid kan verder op vele manieren worden getoond, ook door mensen eens uit te nodigen voor een kop koffie, een maaltijd of een gezamenlijke activiteit. Goederen geven kan ook, maar de bis­schop­pen adviseren daarbij gehoor te geven aan de adviezen van professionele organisaties met betrekking tot wat er nodig is.

Collecte

De gezamenlijke bis­schop­pen roepen voor zondag 20 september, aan het begin van de Vredesweek, op tot een kerkdeurcollecte in de parochies waarvan de opbrengst bedoeld is voor hulp aan vluchtelingen in Nederland en in het land van herkomst. De bis­schop­pen vragen gelovigen daaraan royaal bij te dragen, naast een eventuele gift aan Nederlandse hulp­orga­ni­sa­ties die zich inzetten voor vluchtelingen. Ook voor de langere termijn zoekt de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie naar mogelijkheden om katholieke hulp­orga­ni­sa­ties op dit vlak te onder­steunen.

In gesprek

Daarnaast wil de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie op korte termijn in gesprek met de landelijke professionele organisaties die de opvang van vluchtelingen in ons land regelen. ‘Op deze manier willen we in kaart brengen wat er precies nodig is om een gezin of meerdere vluchtelingen in een geloofs­ge­meen­schap op te kunnen vangen.’

Voor­be­rei­ding document

De Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie werkt aan een uitgebreide verklaring over de diverse aspecten van het vluchtelingenvraagstuk en vraagt om gebed voor alle vluchtelingen.

Terug