Arsacal
button
button
button


Katholieke Jongerengemeenschap in Haarlem feestelijk geopend

Lifeteen en Josephhuis bij kerk in de Jansstraat

overweging_preek - gepubliceerd: zondag, 18 oktober 2015
Groepsfoto na de inwijding
Groepsfoto na de inwijding

Zondag 18 oktober is het Josephhuis geopend, een katholieke jongeren­gemeen­schap, gehuisvest in het grote pastorie­gebouw naast de St. Josephkerk in de Jansstraat in Haarlem. Na een feestelijke H. Mis, opge­luis­terd door de Living Tree band van Life Teen, werd het gebouw ingezegend in aanwezigheid van de nieuwe bewoners. Ook bestond het tiener­project Life Teen tien jaar en eerde de parochie haar vrijwilligers.

Het grote huis naast de neo­classi­cistische Sint Jospehkerk is na maanden van verbouwing bijna klaar. Hier en daar moeten nog dingen worden afgewerkt en enkele nieuwe ramen moeten nog worden geplaatst, maar de jongeren­gemeen­schap kan van start gaan. Het kerk­bestuur van de Sint Josephkerk met haar voorzitter en pastoor kan. dr. A. Hendriks heeft zich hier van harte sterk voor gemaakt en vice­voor­zitter G. Vorstman sprak dan ook bij gelegenheid van de opening een hartelijke felicitatie uit waarin hij zijn vreugde over dit resultaat uitte. Marius en Annemieke van der Knaap gaan als gezin de gemeen­schap begeleiden die uit acht jongeren zal bestaan. Daarmee is de gemeen­schap op dit moment volledige, al is er later nog een kleine uitbreiding mogelijk. In het Jospehuis vindt tevens kinder­opvang plaats, waar Annemieke borg voor staat.

Presentatie Josephhuis in de tent
Presentatie Josephhuis in de tent

Voor de kerk waren tenten opgezet om de talrijke kerk­bezoekers na de Mis droog te houden tijdens een kort programma waarin de gemeen­schap werd gepresen­teerd. Daarna ben ik door het Josephhuis gegaan om de kamers met hun respectie­ve­lijke bewoners te zegenen.

Aan het einde van de drukbezochte Mis werd een tientje van de rozenkrans gebeden door tien kinderen voor kinderen wereldwijd die lijden onder vervolging en oorlog. De intentie is dat tenminste één miljoen kinderen wereldwijd hieraan meedoen. Daarmee geeft de parochie gevolg aan een initiatief van Kerk in Nood.

Van harte wensen we de gemeen­schap, Life Teen en heel de parochie een gezegende toekomst toe.

Homilie

Broeders en zusters,
Het is een vreugdevolle dag.

Josephuis

Niet alleen omdat het zondag is
en wij hier als gedoopten zijn samengekomen
om te vieren dat wij verlost zijn
en God onze Vader
ons als Zijn kinderen heeft aangenomen,
maar natuurlijk ook
en vandaag heel bijzonder
omdat de katholieke jongeren­ge­meen­schap
van start gaat
en we vandaag het St. Joseph-huis
mogen inwijden.

Life Teen

En we willen vandaag ook met vreugde gedenken
dat Lifeteen tien jaar bestaat.
Lifeteen is ontmoeting
met God en met elkaar,
je maakt er niet alleen vrienden,
je leert er Jezus Christus kennen,
de grootste vriend van ons allemaal,
die zich in de Eucha­ris­tie aan ons geeft.

Vrijwilligers

Tenslotte wil ik ook alle vrijwilligers niet vergeten
die zich inzetten voor deze kerk
en deze parochie.
Dankzij de inzet van al die vrijwilligers
kan de kerk een levende gemeen­schap zijn.
Dank U wel!

Jongeren zijn de toekomst van de Kerk

Natuurlijk is dit een heel bijzondere dag
voor Marius en Annemieke van der Knaap
en de jongeren die naast de kerk komen wonen
en er een gemeen­schap gaan vormen,
maar ook voor de pastoor,
die zich terecht verheugt,
en voor ons allen.
Jullie, Jongeren, zijn de toekomst van de Kerk
We hebben jullie nodig,
jullie geloof, jullie inspiratie, jullie idealen,
brengen het enthousiasme en het vuur
dat de kerk aantrekkelijk maakt.
Ik hoop van harte en wens het jullie toe
dat jullie een mooie gemeen­schap zullen vormen
van jongeren die elkaar opbouwen,
elkaar steunen en sterk maken,
die elkaar stimuleren om stevig te staan
en te durven gaan
voor Jezus Christus.

Hoe houden we de relatie goed?

Hoe gaan jullie dat voor elkaar krijgen?
Hoe zullen jullie dat volhouden?
Hoe voorkom je ruzie en onenigheid?
Dat is natuurlijk niet alleen een vraag
voor jullie, de jongeren die deze gemeen­schap gaan vormen.
Met die vraag heeft iedereen te maken
die getrouwd is, een relatie heeft,
in een gezin leeft of in een klooster
of het met zijn buren moet zien uit te houden.

Slagen we erin
een gemeen­schap, een huwelijk, of welk samenzijn ook
goed en mooi te houden?
Dat hangt natuurlijk heel erg af
van Gods hulp
en van de instelling
van de mensen die erbij betrokken zijn.
Waar iedereen van goede wil is,
moet er een weg te vinden zijn.

Heel verschillende mensen

We hebben toevallig vandaag
een prachtig evangelie
voor jonge mensen
die een gemeen­schap beginnen
en dus eigenlijk ook voor alle mensen
die weleens problemen hebben
in intermenselijke relaties,
wij allen, dus.
Het gaat over de leerlingen van Jezus
die samen met Jezus, hun Meester en Heer,
door het Joodse land trokken.
Er zaten heel verschillende personen bij die leerlingen,
zelfs onder de twaalf apostelen
waren er grote verschillen:
er was er een bij - Simon -
die met geweld de Romeinse bezetter had bestreden
en een ander - Matteüs - had juist als tollenaar
voor die bezetter gewerkt;
Petrus was erbij die al getrouwd was geweest
en verschillende apostelen
hadden een eigen visserijbedrijf gehad;
anderen waren heel jong, zoals Johannes
en dan was er de mol:
er was een verrader bij...
Judas Iskariot.
Onder de wijdere kring van de leerlingen
die met Jezus meetrokken
waren rijken en armen,
mensen uit de stad
en mensen van het platteland.
Kortom, een grote variëteit!
En al die heel verschillende mensen
vormden één groep,
een gemeen­schap rond Jezus,
die dag in dag uit met elkaar optrokken.
Een enkeling was stil en standvastig,
zoals Johannes,
die trouw bleef tot onder het kruis.
Sommigen waren gewend alles zelf te beslissen
en hun eigen gang te gaan,
anderen hadden een nogal eerzuchtig karakter,
weer anderen waren tamelijk laf, zoals Petrus,
die waaiden met alle winden mee;
dus die groep van de leerlingen
bestond uit bijna allemaal mensen
waar je je vreselijk aan kon ergeren.

Haantjes

En soms waren het echt haantjes,
dat zien we in het evangelie vandaag:
twee apostelen komen naar Jezus
om stiekem, achter de andere leerlingen om,
voor zichzelf de beste plaatsen te reserveren
in de glorie van de Heer.
Daarbij dachten die twee toen nog zeker
aan een soort aards koninkrijk van God,
waarin zij dus zelf wel graag onderkoning wilden zijn,
één aan Zijn rechter-, één aan Zijn linkerhand..

Ikke, Ikke...

Het is heel herkenbaar, heel menselijk
en tegelijk een bron van veel ellende:
iemand probeert voor zichzelf de beste plaats,
de beste tijd, de beste voorwaarden te krijgen,
zonder rekening te houden met een ander.
Dat gebeurt vaak in heel kleine dingen,
zoals bij de vraag wie er op de computer mag
of onder de douche,
maar het gaat er uiteindelijk niet om
of het groot is of klein,
het gaat om de mentaliteit.
Wie steeds het beste naar zichzelf probeert te trekken,
alleen zichzelf het beste gunt,
maakt een relatie kapot.
Jezus zegt er vandaag heel simpel over:
Als je werkelijk groot wilt zijn,
de eerste wilt zijn,
als je wilt winnen,
moet je verdragen,
moet je verliezer
en dienaar van allen kunnen zijn,
zoals Jezus die de allergrootste was
de dienaar van ons werd
en kwam om Zijn leven voor ons allen te geven.

Negatieve spiraal

Als U weleens kijkt naar de ‘Rijdende rechter’
of het ‘Familiediner’
zien we vaak mensen
die zich helemaal hebben vastgebeten in hun gelijk:
Die heeft toen dat en dat gedaan of gezegd
en dat heeft voor die ander de deur dicht gedaan.
Daarna begonnen de hatelijke acties
zich op te stapelen,
het werd een negatieve spiraal
met als enig gevolg
dat de verwijdering alleen maar groter werd.
Eigenlijk is iedere actie van de één
dan een verzet en een tegenzet
tegen wat de ander heeft gedaan.

Hoe is Jezus in relaties?

Jezus zelf verwijst in Zijn antwoord aan de leerlingen
naar het doopsel
dat hij zal ondergaan
en de beker
die Hij zal drinken;
daarmee bedoelt Hij
het lijden dat Hem te wachten staat.

Het lijden van Jezus is voor ons
hierin een teken:
Jezus moest lijden
onder het kwaad dat Hem was aangedaan:
de zonden van heel de mensheid,
het verraad en de verloochening van Zijn leerlingen,
de bespotting, geseling, het dragen van het kruis
en Zijn dood.
Hij werd niet kwaad,
Hij slingerde geen bliksems,
Hij zette het Zijn vijanden niet betaald,
maar vroeg de Vader voor hen vergeving
en offerde Zijn leven met liefde voor hen.
Hij beantwoordde kwaad met goed.

Hoe stichten we gemeen­schap?

Niet iedereen die het laatste woord heeft,
heeft daarmee ook gelijk

En voor ieder die in gemeen­schap leeft,
voor iedere mens die met anderen samenleeft
is het offer van Jezus een voorbeeld
van iets over hebben voor een ander,
van liefde en verdraagzaamheid.
De negatieve spiraal werd doorbroken
door Degene die het kwaad beantwoordde met goed.

Dat de Heer het ons mag geven
om negatieve spiralen te kunnen doorbreken,
om goed en verdraagzaam te kunnen zijn,
egoïsme te kunnen beantwoorden
met hartelijke liefde,
ons gelijk te kunnen laten varen,
een lelijk woord in te kunnen slikken,
rekening te houden met anderen
en de minste te zijn.
Laat de liefde onze drijfveer zijn;
zo stichten we gemeen­schap.

Van harte wens ik Lifeteen
en de nieuwe gemeen­schap van het Josephhuis
vele mooie, goede jaren
en Gods zegen toe!
Amen.

Terug