Arsacal
button
button
button
button


Agenda

Agenda

Een greep uit mijn agenda.

  • Iedere donder­dag­och­tend: staf­ver­ga­de­ring

 

Ik vier de dage­lijkse H. Eucha­ris­tie soms in de ka­the­draal (klik hier voor de live-stream)

Voor het pro­gram­ma van de vie­rin­gen in de ka­the­draal, zie de web­si­te van het bisdom.

Vanwege de Corona-pandemie vallen op dit moment heel veel ont­moe­tingen en bij­een­komsten uit of wor­den langs digitale weg gehou­den, dat maakt dat de agenda soms ook ineens weer veranderd is.

 

 

Dins­dag 11 mei

Bis­schop­pen­ver­ga­de­ring

Woens­dag 12 mei

12.30 uur: bezoek deken en kape­laan dekenaat Schagen

14.00 uur: gesprek met bestuur pa­ro­chie Warmen­hui­zen

Donder­dag 13 mei - Hemel­vaarts­dag

10.00 uur: H. Mis ka­the­draal

Vrij­dag 14 mei

Stille dag

Zater­dag 15 mei

17.00 uur: Eucha­ris­tie met H. Vormsel, St. Jans­basi­liek, Laren

Zondag 16 mei

15.00 uur: H. Eucha­ris­tie en Vormsel, Lange­dijk

Maan­dag 17 mei

09.00 uur: H. Mis, ka­the­draal

10.15 uur: Een bis­schop opent de week, radio Maria

10.30 uur: Juri­dische com­mis­sie, via Teams

Dins­dag 18 mei

Woens­dag 19 mei

11.00 uur: Officium educationis (bis­schop­pe­lijk gedleegeer­den onder­wijs)

19.30 uur: lezing over de doop­ka­pel van de ka­the­draal voor de Vrien­den­kring van de St. Bavo ka­the­draal

Donder­dag 20 mei

09.00 uur: H. Mis, ka­the­draal

10.00 uur: staf­ver­ga­de­ring

Vrij­dag 21 mei

11.00 uur: Ont­moe­ting met onder­wijs­orga­ni­sa­tie Verus

19.00 uur: Vormsel­vie­ring te Limmen

Zater­dag 22 mei

10.00 uur: Eucha­ris­tievieirng met H. Vormsel, bede­vaart­ka­pel, O.L. Vrouw ter Nood, Heiloo

16.00 uur: H. Eucha­ris­tie, Gebeds­dag Vrouwe van alle volkeren, Am­ster­dam

Zondag 23 mei - Pink­ste­ren

10.00 uur: H. Mis, ka­the­draal

Maan­dag 24 mei - tweede Pinkser­dag

10.00 uur: H. Mis, ka­the­draal

12.00 uur: Inlei­ding Onder­schei­ding bij levens­keuzen

15.00 uur: H. Vormsel, O.L. Vrouwe­kerk, Am­ster­dam

Dins­dag 25 mei

18.30 uur: Alpha­cur­sus ka­the­draal: Wat is de kerk?

Woens­dag 26 mei

10.00 uur: Verus event?

19.30 uur: pro­gram­ma de Bauers onbekende bestem­ming (over O.L. Vrouw ter Nood)

Donder­dag 27 mei

10.00 uur: Staf­ver­ga­de­ring

19.00 uur: H. Vormsel (gebeds­vie­ring) Volen­dam

Vrij­dag 28 mei

15.00 uur: Bij­een­komst mede­wer­kers bisdom(?)

Zater­dag 29 mei

18.00 uur: Vormsel voor de regio Noordkop (Den Helder e.o.)

Zondag 30 mei

10.00 uur: H Vormsel H. Hart van Jezus, De Noord

19.00 uur: afslui­ting mei­maand, H. Mis en pro­ces­sie, O.L. Vrouw ter Nood, Heiloo

Maan­dag 31 mei

Dins­dag 1 juni

19.00 uur: Gebeds­vie­ring, H. Vormsel Volen­dam

Woens­dag 2 juni

15.00 uur: Alge­meen bestuur NKSR

Donder­dag 3 juni

10.00 uur: Staf bisdom

17.30 uur: H. Mis b.g.v. Sacra­ments­dag met opname onder de pries­ter­kan­di­da­ten

Vrij­dag 4 juni

14.30 uur: bespre­king pro­gram­ma Geloof in Geluk, ka­the­draal

Zater­dag 5 juni

14.25 uur: colleges sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut

Zondag 6 juni

11.00 uur: H. Eucha­ris­tie met H. Vormsel, Uithoorn