Arsacal
button
button
button
button


Agenda

Agenda

Een greep uit mijn agenda.

  • Iedere don­der­dag­och­tend: staf­ver­ga­de­ring

 

Ik vier de dage­lijkse H. Eucha­ris­tie soms in de ka­the­draal (klik hier voor de live-stream)

Voor het pro­gram­ma van de vie­rin­gen in de ka­the­draal, zie de web­si­te van het bisdom.

Van­wege de Corona-pandemie vallen op dit moment heel veel ont­moe­tingen en bij­een­komsten uit of wor­den langs digitale weg gehou­den, dat maakt dat de agenda soms ook ineens weer veran­derd is.

 

 

 

Zater­dag 16 ok­to­ber

14.00 uur: ont­vangst ver­te­gen­woor­digers Caritas­pro­jecten (Geloof in geluk)

18.00 uur: H. Vormsel en Eucha­ris­tie, Wer­vers­hoof

Zondag 17 ok­to­ber

10.00 uur: H. Mis ka­the­draal. Opening van de dio­ce­sane fase van de Synode

17.00 uur: Vespers in de Sint Nicolaas­basi­liek b.g.v. de ope­ning van de dio­ce­sane fase van de Synode
aan­slui­tend ont­moe­ting voor de pries­ters, diakens, pas­to­raal werkers en cate­chisten

Maan­dag 18 ok­to­ber

09.00 uur: H. Mis, ka­the­draal

13.00 uur: Deelname aan ont­vangst op de Nuntiatuur als Afscheid voor mgr. Punt. Tevens 75e ver­jaar­dag van de Nuntius, mgr. Aldo Cavalli

19.30 uur: Pontificale H. Mis b.g.v. het feest van Maria ter Weghe, St. Barnabas­kerk, Haast­recht

Dins­dag 19 ok­to­ber

12.30 uur: Ontvangst zrs. Au­gus­ti­nessen van Heem­ste­de

14.00 uur: bezoek aan de St. Urbanus­kerk in wederop­bouw, Boven­kerk

17.00 uur: Aanwe­zig bij fees­te­lij­ke onder­te­kening van de over­een­komst bij­zon­dere leer­stoel namens de Vrouwen van Bethanië, TST, Utrecht

19.30 uur: Bestuurs­ver­ga­de­ring hei­lig­dom O.L. Vrouw ter Nood

Woens­dag 20 ok­to­ber

Donder­dag 21 ok­to­ber

09.30 uur: H. Mis voor de curie, Tilten­berg

10.00 uur Staf­ver­ga­de­ring

14.30 uur: Pastoors­over­leg dekenaat Schagen

Vrij­dag 22 ok­to­ber

Zater­dag 23 ok­to­ber

19.00 uur: H. Eucha­ris­tie b.g.v. conviventie Neo­ca­te­chu­me­nale weg, Dordrecht

Zondag 24 ok­to­ber

10.00 uur: H. Mis, ka­the­draal

13.30 uur: H. Mis met eeuwige geloften van drie zusters en een tij­de­lijke geloft (zusters van het mens­ge­wor­den Woord en de Maagd van Matará), Bede­vaart­ka­pel, Heiloo

daarna bezoek aan tieners op tiener­kamp

Maan­dag 25 ok­to­ber

10.30 uur: deelname aan Focolare bij­een­komst bis­schop­pen

Dins­dag 26 ok­to­ber

Stille dag

Woens­dag 27 ok­to­ber

18.00 uur: Ont­moe­ting met KSBW

Donder­dag 28 ok­to­ber

09.30 uur: H. Mis voor de curie van het bisdom (Tilten­berg)

10.00 uur: Staf­ver­ga­de­ring

Vrij­dag 29 ok­to­ber

11.00 uur: Colleges in semi­na­rie

Zater­dag 30 ok­to­ber

10.00 uur: Bezoek mgr. Francesco Cacucci i.v.m. visi­ta­tie

19.00 uur: H. Eucha­ris­tie met Vormsel, H. Lau­ren­tius, Heems­kerk

Zondag 31 ok­to­ber

09.15 uur: Wijding kerk­ruim­te, altaar, icoon en preek­stoel St.Jozef, Velsen Noord

1330 uur: Eucha­ris­tie­vie­ring b.g.v. 40 jaar Indonesische ge­meen­schap (KKI), Titus Brandsma­kerk, Am­stel­veen

Maan­dag 1 no­vem­ber Aller­hei­ligen

 

Dins­dag 2 no­vem­ber Aller­zie­len

14.00 uur: Juri­dische com­mis­sie bis­schop­pen­con­fe­ren­tie

18.00 uur: Maal­tijd in Jeanette Noelhuis

19.00 uur: H. Mis Allerieken St., Urbanus­kerk Dui­ven­drecht

Woens­dag 3 no­vem­ber

12.00 uur: Verus iden­ti­teits­dag en inlei­ding Bouw­ste­nen

Donder­dag 4 no­vem­ber

09.30 uur: H. Mis bisdomcurie, Titlen­berg

10.00 uur: Staf­ver­ga­de­ring

16.30 uur: overleg meer­ja­ren­plan hei­lig­dom Heiloo