Arsacal
button
button
button
button


Agenda

Agenda

Een greep uit mijn agenda.

  • Iedere donder­dag­och­tend: staf­ver­ga­de­ring

 

Ik vier de dage­lijkse H. Eucha­ris­tie soms in de ka­the­draal (klik hier voor de live-stream)

Voor het pro­gram­ma van de vie­rin­gen in de ka­the­draal, zie de web­si­te van het bisdom.

Vanwege de Corona-pandemie vallen op dit moment heel veel ont­moe­tingen en bij­een­komsten uit of wor­den langs digitale weg gehou­den

Vrij­dag 6 no­vem­ber

11.00 uur: Dage­lijks Bestuur NKSR (Nedelrnadse katho­lie­ke School­raad) via Teams

15.00 uur: Ont­moe­ting directie Donatus

Zater­dag 7 no­vem­ber - Hoog­feest H. Wil­li­brord

09.00 uur: H. Mis, ka­the­draal

Zondag 8 no­vem­ber - Wil­li­brord­zon­dag

10.00 uur: H. Mis, ka­the­draal

13.00 uur: Vormsel­vie­ring voor de Spaans­ta­lige pa­ro­chie, St. Nicolaas­basi­liek

Maan­dag 9 no­vem­ber - Feest kerk­wij­ding Sint-Jan van Lateranen

10.10 uur: Radio Maria: Een bis­schop opent de week

15.10 uur: Opening nieuwe web­si­te semi­na­rie en H. Mis

Dins­dag 10 no­vem­ber

Bis­schop­pen­ver­ga­de­ring

Woens­dag 11 no­vem­ber

09.20 uur: colleges semi­na­rie, Heiloo

Donder­dag 12 no­vem­ber

10.00 uur: Staf­ver­ga­de­ring (via Teams)

Vrij­dag 13 no­vem­ber

09.20 uur: Colleges semi­na­rie

Daarna: begin stille dag

Zater­dag 14 no­vem­ber

15.00 uur einde stille dag

19.15 uur: Vormsel­vie­ring en Eucha­ris­tie, Bur­ger­brug, Warmen­hui­zen

Zondag 15 no­vem­ber

10.00 uur: H. Mis met requiem van Fauré, St. Sebastianus­kerk Ilpen­dam

Maan­dag 16 no­vem­ber

Dins­dag 17 no­vem­ber

09.00 uur: H. Mis ka­the­draal

11.00 uur: officum educationis (gaat niet door)

Woens­dag 18 no­vem­ber

19.30 uur: Ont­moe­ting ont­wik­ke­ling van de ka­the­draal (gaat niet door)

Donder­dag 19 no­vem­ber

10.00 uur: staf­ver­ga­de­ring via Teams

14.30 uur: overleg RK bin­nen­stad Am­ster­dam

Vrij­dag 20 no­vem­ber

09.20 uur: Colleges semi­na­rie

15.00 uur: kapit­tel­ver­ga­de­ring

19.00 uur: begin weekend Mis­sio­na­ry School

Zater­dag 21 no­vem­ber - Feest Maria Pre­sen­ta­tie

10.15 uur: Colleges mario­lo­gie St. Boni­fa­tius­in­sti­tuut

14.00 uur: H. Mis El Shaddai 25 jaar, Vredese­kerk

Zondag 22 no­vem­ber - Christus Koning

11.00 uur: H. Mis Vredes­kerk, Am­ster­dam

Maan­dag 23 no­vem­ber

10.00 uur: Ad hoc com­mis­sie evaluatie richt­lij­nen Dio­ce­sane in­sti­tu­ten van Reli­gi­eus Leven

Dins­dag 24 no­vem­ber

15.00 uur: Pries­ter­raad

19.30 uur: Dio­ce­sane Pas­to­rale Raad

Woens­dag 25 no­vem­ber

17.00 uur: aanwe­zig bij bij­een­komst Christen­ver­vol­ging van de Stich­ting Sociale De­mo­cra­tie

Donder­dag 26 no­vem­ber

15.00 uur: ont­moe­ting met nieuwe pastoor Koreaanse ge­meen­schap

Vrij­dag 27 no­vem­ber

09.20 uur: colleges semi­na­rie

15.00 uur: Kapit­tel

Zater­dag 28 no­vem­ber

13.30 uur: pre­sen­ta­tie Neder­landse vertaling van ‘All is grace’ (Dorothy Day, Catholic Worker), La Verna

Zondag 29 no­vem­ber - 1e Zondag van de Advent

10.00 uur: H. Mis ka­the­draal

Maan­dag 30 no­vem­ber

14.00 uur: sessie Offi­cia­laat

Dins­dag 1 de­cem­ber

19.30 uur: bestuurs­ver­ga­de­ring Dio­ce­saan hei­lig­dom Heiloo

Woens­dag 2 de­cem­ber

15.00 uur: Alge­meen bestuur NKSR

Donder­dag 3 de­cem­ber

10.00 uur: Staf­ver­ga­de­ring Bisdom

Vrij­dag 4 de­cem­ber

09.20 uur: Colleges semi­na­rie

Zater­dag 5 de­cem­ber

Zondag 6 de­cem­ber - 2e Zondag van de Advent

10.30 uur: H. Mis en plaat­sing relikwie H. Nicolaas, St. Nicolaas­basi­liek Am­ster­dam

Maan­dag 7 de­cem­ber

Dins­dag 8 de­cem­ber - Hoog­feest Maria On­be­vlekte Ont­van­ge­nis

19.00 uur: Lezing over Maria, Ons’ Lieve Heer op Solder, Am­ster­dam

Woens­dag 9 de­cem­ber

Donder­dag 10 de­cem­ber

Vrij­dag 11 de­cem­ber

Zater­dag 12 de­cem­ber

Zondag 13 de­cem­ber - 3e Zondag van de Advent

Maan­dag 14 de­cem­ber

Dins­dag 15 de­cem­ber

Woens­dag 16 de­cem­ber

Donder­dag 17 de­cem­ber

Vrij­dag 18 de­cem­ber

Zater­dag 19 de­cem­ber

Zondag 20 de­cem­ber - 4e Zondag van de Advent

Maan­dag 21 de­cem­ber

Dins­dag 22 de­cem­ber

Woens­dag 23 de­cem­ber

Donder­dag 24 de­cem­ber

Vrij­dag 25 de­cem­ber - Hoog­feest van Kerst­mis

Zater­dag 26 de­cem­ber - Tweede Kerst­dag

Zondag 27 de­cem­ber - Heilige Familie

Maan­dag 28 de­cem­ber

Dins­dag 29 de­cem­ber

Woens­dag 30 de­cem­ber

Donder­dag 31 de­cem­ber - Oudjaars­dag

Vrij­dag 1 januari - Moeder­schap van Maria