Arsacal
button
button
button
button


Doe maar wat Hij u zeggen zal

Overwegingen bij de zondagen van het liturgisch jaar A

Dr. J.W.M. Hendriks

Leo Fijen heeft aan het einde van de Eucha­ris­tie­vie­ring voor mijn 40-jarig pries­ter­feest een nieuw boek ge­pre­sen­teerd: ‘Doe maar wat Hij u zeggen zal. Over­we­gingen bij de zon­da­gen van het li­tur­gisch jaar (jaar A)’. Het boek is uitge­ge­ven door Adveniat en in de boek­han­del te ver­krij­gen. Het boek bevat over­we­gingen bij de the­ma­tiek van de zon­dag. Het zijn niet zozeer exege­tische toelich­tingen, alswel teksten die het ver­band willen leggen tussen de thema’s van hoofd­za­ke­lijk het evan­ge­lie en alge­meen men­se­lijke en actuele thema’s.

Naast over­we­gingen bij alle zon­da­gen, vindt U in het boek over­we­gingen bij de hoog­feesten en Aller­zie­len. Het opent met een be­schou­wing over het pries­ter­schap en andere roe­pingen tot een levens­staat.

Ik hoop dat ie­der­een die het boek leest of gebruikt er in­spi­ra­tie in mag vin­den om te doen wat Hij ons zeggen zal - mijn wapen­spreuk.

Het boek is bij uit­ge­ve­rij Adveniat verkrijg­baar voor € 19,95