Arsacal
button
button
button
button


Het celibaat van de priester

Het celibaat van de priester

Dr. L.J.M. Hendriks

‘Het ware fun­dament van het celi­baat kan alleen besloten liggen in de uitdruk­king: Dominus pars - Gij zijt mijn land, mijn erf­deel. Het kan alleen maar theocentrisch zijn. Het mag niet betekenen dat men verstoken blijft van de liefde, maar moet betekenen dat men zich laat mee­ne­men door de harts­tocht van God, en dat men ver­vol­gens, dankzij een inni­gere band met Hem, leert om ook de mensen te dienen’. (Paus Bene­dic­tus XVI, 22 de­cem­ber 2006).

Afzien van huwe­lijk en gezin, betekent dat ik God ervaar als een wer­ke­lijk­heid en Hem daarom kan brengen naar de mensen. In deze geest behandelt het boek ach­ter­een­vol­gens: De ker­ke­lijke do­cu­menten over de celi­baat- ver­plich­ting. De bete­ke­nis van het celi­baat volgens die do­cu­menten (verbond met Christus, met de Kerk, escha­to­lo­gische bete­ke­nis en men­se­lijke waarde). De ge­schie­de­nis van de celi­baatsver­plich­ting. De bele­ving van het pries­ter­lijk celi­baat (zelfgave, dank­baar­heid, lief­heb­ben, levens­stijl, gees­te­lijk leven en broe­der­lijke ge­meen­schap).