Arsacal
button
button
button
button


Volk van God

Volk van God

Dr. L.J.M. Hendriks

Paus, bis­schop, kar­di­na­len, bis­schop­pen­col­lege, synodes, kapit­tels, pastoors, kerk­besturen, reli­gi­euze in­sti­tu­ten, vereni­gingen enz. enz.: welke plaats en taak hebben deze en vele andere ambts­dra­gers en in­stel­lingen van de katho­lie­ke kerk? Hoe wordt de paus gekozen, hoe een Bis­schop benoemd? Welke moge­lijk­he­den zijn er voor leken in het apos­to­laat en pas­to­raat van de kerk? Welke rechten en ver­plich­tingen hebben clerici en leken? Hoe zit het bestuurs­ap­pa­raat van de kerk in elkaar? Dit boek geeft daar een ant­woord op aan de hand van het tweede boek van het ker­ke­lijk wet­boek, de codex.