Arsacal
button
button
button
button


Kerkelijk recht

Kerkelijk recht

Dr. L.J.M. Hendriks

Dit hand­boek bespreekt de bepa­lin­gen van het canoniek recht die voor de pas­to­rale praktijk van belang zijn. Het biedt allen die in de rooms-katho­lie­ke pa­ro­chies werk­zaam zijn of op een andere manier met ker­ke­lijk recht te maken hebben een over­zicht van de voor­naam­ste rege­lingen die van kracht zijn en die vaak een concrete uitdruk­king zijn van het geloof van de Kerk.

Zo geeft deze uitgave in het eerste deel ant­woord op vragen als: hoe is de bestuursverant­woor­de­lijk­heid in pa­ro­chies gere­geld? Welke taken heeft een kerk- of pa­ro­chie­bestuur en hoe krijgt de relatie tot het bisdom vorm? Op welke aspecten moet men letten bij ophef­fing of fusies van pa­ro­chies en bij het bouwen of sluiten van kerken? De organis­ta­tie van het bisdom wordt even­eens in grote lijnen behandeld evenals de ker­ke­lijke beroeps­pro­ce­du­res en de pro­ce­dure bij seksueel mis­bruik.

In een tweede deel van dit hand­boek wor­den de voor­naam­ste bepa­lin­gen met betrek­king tot de ker­ke­lijke vie­rin­gen behandeld: doopsel, vormsel, de eucha­ris­tie­vie­ring, biecht, zie­ken­zal­ving, huwe­lijk, uit­vaar­ten, woord- en communie­vie­ringen, ze­ge­ningen en andere vie­rin­gen komen aan de orde. Bij­zon­dere aan­dacht wordt besteed aan de ker­ke­lijke aspecten van de voor­be­rei­ding van een huwe­lijk en de redenen waarom een ker­ke­lijk huwlijk nie­tig kan zijn. Een trefwoor­den­re­gis­ter helpt om snel het juiste ant­woord op juri­dische ker­ke­lijke vragen te stellen.