Arsacal
button
button
button
button


Vier nieuwe diakens voor bisdom Haarlem-Amsterdam

Wijding in Heiloo

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 14 november 2015 - 364 woorden
De pasgewijde diakens onmiddellijk na de Wijdingsmis (1) de intochtprocessie wordt gevormd (2)
De pasgewijde diakens onmiddellijk na de Wijdingsmis (1) de intochtprocessie wordt gevormd (2)

Op zater­dag 14 no­vem­ber vond in de grote bede­vaarts­ka­pel van het hei­lig­dom van O.L. Vrouw ter Nood de diaken­wij­ding plaats van de per­ma­nent diakens Paul Leferink en Jeroen Hoekstra en de transeünt diakens (bestemd om volgend jaar pries­ter te wor­den gewijd) Mariusz Momot en Jan Jaap van Peperstraten. Bis­schop mgr. dr. Jozef Punt stuurde de vier nieuwe diakens uit om missio­nair te zijn, want: vele mensen in onze tijd zijn op zoek naar zin en bete­ke­nis, naar Jezus Christus.

Ook onder moslims is die ten­dens aanwe­zig. Zo ver­telde de bis­schop het aan­grij­pend verhaal van een Islami­tisch arts die op zoek was naar ver­die­ping, naar God en die Jezus Christus vond als ver­los­ser van de mensen. Ook sprak de bis­schop woor­den van meeleven met de tragedie die zich de nacht ervoor in Parijs had afgespeeld.

De grote kapel was bijna helemaal gevuld met gelo­vi­gen, waar­on­der veel pa­ro­chi­anen uit Zeewolde, waar de nieuwe diaken Paul Leferink pas­to­raal werker is, uit de regio Uithoorn-Aalsmeer, De Kwakel, Nes en Kudel­staart, waar diaken Jeroen Hoekstra werk­zaam is en uit de pa­ro­chies van het Klaver­blad (Heem­ste­de, Benne­broek en Vo­ge­len­zang) waar diaken Jan Jaap van Peperstraten zijn pas­to­raal jaar is be­gon­nen. Mariusz Momot zal zijn pas­to­raal jaar in de regio van Purmerend gaan doen.

Onder de aanwe­zige gelo­vi­gen ook een grote groep Polen die hun land­ge­noot Mariusz moreel en gees­te­lijk kwamen steunen en twee diakens die vorige week in de bis­dom­men Den Bosch en Rotter­dam zijn gewijd, evenals ver­schil­lende oud-se­mi­na­risten van De Tilten­berg. Meer dan vijf­tig pries­ters en diakens waren aanwe­zig om de wij­de­lin­gen welkom te heten in de kring van gewijde be­die­naren.

Dit keer kon de wij­ding niet goed in de ka­the­draal plaats­vin­den omdat daar op dit moment de stellingen wor­den afgebroken die de tweede fase van de res­tau­ra­tie van de "Neder­landse Sagrada Familia"(Volks­krant) hebben begeleid. De ka­the­draal zal nu weer in zijn geheel be­schik­baar zijn, zodat daar het kerst­feest in volle glorie kan wor­den gevierd. Wel waren de Bishop's sin­gers en de titulair organist van de ka­the­draal geko­men om de ontroerende vie­ring luister bij te zetten.

Van harte wensen we de nieuwe diakens proficiat en Gods zegen toe! Mogen zij hun ambt in honorem Dei vervullen!

Terug