Arsacal
button
button
button
button


Tweede Vaticaans concilie werd 50 jaar geleden afgesloten

Herdenking Gaudium et Spes aan Nijmeegse Universiteit

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 4 december 2015 - 243 woorden
Prof. dr. Herwi Rikhof tijdens zijn lezing (op de achtergrond de rectoren magnifici van Nijmegen, onder hen Titus Brandsma)
Prof. dr. Herwi Rikhof tijdens zijn lezing (op de achtergrond de rectoren magnifici van Nijmegen, onder hen Titus Brandsma)

Volgende week, op 8 de­cem­ber, werd het tweede Vati­caans concilie vijf­tig jaar gele­den plech­tig af­ge­slo­ten. Deze ver­ga­de­ring van alle bis­schop­pen ter wereld, die plaats vond tussen 1962 en 1965, heeft de grote lijnen voor het ker­ke­lijk leven uit­ge­zet, waarop paus Fran­cis­cus voort­bouwt. Op vrij­dag 4 de­cem­ber vond in de Aula van de Nijmeegse Radboud Uni­ver­si­teit de her­den­king plaats van de vijf­tigste ver­jaar­dag van een van de twee hoofd­do­cu­menten van het tweede Vati­caans concilie: Gaudium et Spes. Dit do­cu­ment werd een dag voor de slui­ting van het concilie, op 7 de­cem­ber 1965, af­ge­kon­digd.

De lezing die ik tij­dens deze con­fe­ren­tie heb gehou­den zal volgende week op deze web­si­te wor­den ge­pu­bli­ceerd.

De pas­to­rale Con­sti­tu­tie Gaudium et Spes gaat over de relatie van de Kerk met de wereld van vandaag. Het is dui­de­lijk dat de hui­dige paus juist op dit do­cu­ment aansluit, zowel met zijn Exhor­ta­tie Evangelii Gaudium als met de En­cy­cliek Laudato sì.

Sprekers tij­dens de con­fe­ren­tie in Nijmegen waren prof. Herwi Rikhof, prof. Johan Verstraeten (Leuven), prof. Elaine Graham (Verenigd Ko­nink­rijk), prof. Albino Barrera (Verenigde Staten) en prof. Jozef Wissink. De inlei­dende lezing die ik heb ver­zorgd behandelde de inhoud, de eigen invals­hoek en het blijvend belang van de Con­sti­tu­tie. De con­fe­ren­tie werd geopend door de decaan van de facul­teit en geleid door prof. Chr. Hübenthal.

Ook in Rolduc zal een her­den­king plaats vin­den van Gaudium et Spes en de afslui­ting van het tweede Vati­caans concilie. Dat gebeurt op de Dies van dat semi­na­rie, op 8 de­cem­ber aanstaande.

Terug