Arsacal
button
button
button
button


Veel jongeren bij Dare2share kerstdiner in Langedijk

Tieners bijeen in Haarlem

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 21 december 2015 - 318 woorden
het licht wordt doorgegeven (1) en jongerenkoor Aloud (2)
het licht wordt doorgegeven (1) en jongerenkoor Aloud (2)

Nog nooit waren er zoveel jon­ge­ren naar het kerst­di­ner van Jong Bisdom Haar­lem geko­men als dit keer. Bijna hon­derd jon­ge­ren waren naar Lange­dijk geko­men om dit eve­ne­ment mee te maken. Ze kwamen niet alleen voor het eten en zelfs niet alleen voor gezellig­heid en ont­moe­ting, maar ook voor een kerst­vie­ring en ze brachten zelf iets mee voor de voedsel­bank om andere te laten delen in de vreugde van het kerst­feest.

Veel jon­ge­ren had­den dui­de­lijk al veel zin om naar de Wereld Jon­ge­ren­da­gen in Krakau te gaan. Het blijkt dat op in­for­ma­tie-avon­den er veel belang­stel­ling is voor deze reis (op de bisdom­si­te wwew.bisdomhaarlem-amster­dam.nl is veel in­for­ma­tie te vin­den!) en ook op dit kerst­di­ner kon ik dat dui­de­lijk merken. Er waren zelfs al jon­ge­ren uit andere delen van het land aanwe­zig bij het kerst­di­ner die met fami­lie­le­den uit ons bisdom mee willen naar de WJD!

Jon­ge­ren­koor Aloud met een combo voerde sfeer­volle kerst­lie­de­ren uit en onder­steunde de samenzang. De lie­de­ren wer­den afgewisseld met over­we­gingen waardoor jon­ge­ren een plaats kregen in het kerst­ver­haal, van Joachim en Anna tot de engelen bij de stal, ze kwamen allemaal aan de beurt en ze beleken ook allemaal wel iets te hebben waarin jon­ge­ren van nu zich kunnen herkennen. De vie­ring werd geleid door pastoor Ignas Tilma en jon­ge­ren van het Jon­ge­ren­plat­form spraken een over­we­ging uit. Ook de aanwe­zige jon­ge­ren wer­den erbij betrokken door de uit­no­di­ging om licht te ontsteken en te zijn en een wens op te schrijven voor iemand die in moei­lijke omstan­dig­he­den ver­keert.

Na de vie­ring was er een drankje en het kerst­di­ner, maar helaas kon ik dat niet meer meemaken....

Niet alleen de jon­ge­ren kwamen bijeen voor een kerst­di­ner. In Haar­lem was voor het eerst een eigen kerst­vie­ring voor de tieners geor­ga­ni­seerd door Janet Schipper in de ont­moe­tings­ruim­te ("de vleugel") van de Pastoor van Arskerk. Ook daar waren tegen de hon­derd tieners op af geko­men.

Dank U, Lieve Heer!

Terug