Arsacal
button
button
button
button


Deken Bakker: “Migrantenkerken zijn van levensbelang geworden”

Nieuwjaarsreceptie dekenaat Amsterdam

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 15 januari 2016 - 216 woorden
Veel aanwezigen bij nieuwjaarsreceptie
Veel aanwezigen bij nieuwjaarsreceptie
Deken Ambro Bakker spreekt
Deken Ambro Bakker spreekt

Op 13 januari hield het dekenaat Am­ster­dam zijn tra­di­tio­nele nieuw­jaars­re­cep­tie in de Mozes en Aäron­kerk aan het Waterloo­plein in Am­ster­dam, waar de Ge­meen­schap van Sant’ Egidio is geves­tigd.

Naast velen die in de pas­to­raal zijn aan­ge­steld, waren ook tal van kerk­be­stuurs­le­den en betrokken vrij­wil­li­gers aanwe­zig om onder meer te luis­te­ren naar de nieuw­jaarstoe­spraak van deken Ambro Bakker sma, die terug­blikte op het voorbije jaar en vooruit keek....

Traditie­ge­trouw wer­den de over­le­de­nen her­dacht en na­tuur­lijk wer­den het heilig jaar van barm­har­tig­heid en de en­cy­cliek Laudato si' van paus Fran­cis­cus be­spro­ken. Wat het eigen bisdom betreft wer­den onder meer de geslaagde bisdom­bede­vaart naar Rome en de verkoop van het bis­schops­huis vermeld: het bisdom kiest voor afslanken en een­vou­diger vormen.

Zorgen zijn er om finan­ciën en invulling van de pas­to­raal. Maar er zijn ook hoop­volle tekens: de Mi­gran­ten­kerken in Am­ster­dam nemen een steeds be­lang­rijker plaats in en ze zijn heel actief. Op steeds meer plaatsen zijn Engels­ta­lige vie­rin­gen, maar ook Kroa­tisch, Pools, Koreaans, Vietnamees, Fillippijns (Engels en Tagalo), Frans, Spaans, Ita­li­aans, ver­schil­lende Oosterse ritussen en nog andere talen zijn aanwe­zig in de katho­lie­ke kerk in Am­ster­dam.

De woor­den van deken Bakker waren inge­lijst in een be­zin­nende gebeds­vie­ring met fraai harspel, orgel en piano. En voor de vele aanwe­zigen deed het goed elkaar weer te ont­moe­ten.

Terug