Arsacal
button
button
button
button


Bisschoppelijk gedelegeerden Onderwijs nemen afscheid van collega

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 15 januari 2016 - 364 woorden
Bisschoppelijk gedelegeerden Onderwijs nemen afscheid van collega

Op 14 januari ver­ga­der­den de Bis­schop­pe­lijk gedele­geer­den voor het Onder­wijs in Breda, waar tevens afscheid werd geno­men van Jeanne Kete­laars die als Bis­schop­pe­lijk gedele­geerde werk­zaam is geweest in het bisdom ’s Hertogen­bosch.

Tijdens de ver­ga­de­ring wer­den ver­schil­lende on­der­wer­pen be­spro­ken, zoals de Week van het Katho­liek Onder­wijs, richt­lij­nen voor de seksuele opvoe­ding en de actualise­ring van de bis­schop­pe­lijke onder­wijs­brief Bezield en zelfbewust. Ook de plannen van staats­secre­taris Dekker kwamen aan de orde (zie volgend bericht)

Een zorg blijft de seksuele vor­ming in de scholen, die in veel scholen gebeurt vanuit een mens­beeld dat eer­der seculier-hei­dens dan chris­te­lijk te noemen is. Het won­der van het leven, van schep­ping en voort­plan­ting, de bete­ke­nis van seksua­li­teit in de zin van een chris­te­lijke antropo­lo­gie, komen on­vol­doen­de tot uiting, zo is de erva­ring, die we zelf opdoen en van ouders terug krijgen. Dit is een zorg mede omdat de banalise­ring van seksua­li­teit niet leidt tot een zorg­vul­dig omgaan ermee en tot meer respect voor elkaar.... Zeker willen we niet alle scholen over één kam scheren: er zijn ook allerlei scholen die ook op dit moei­lijke punt respect­vol omgaan met de chris­te­lijke traditie.

De Week van het Katho­liek Onder­wijs is goed en succes­vol verlopen, vooral bij de groep scholen die werk willen maken van hun iden­ti­teit. Maar het is dui­de­lijk dat de Week nog meer en bre­der moet gaan leven. In ieder geval is een posi­tief uitgangs­punt dat de scholen die hebben mee­ge­daan er goede erva­ringen mee hebben.

De Neder­landse bis­schop­pen hebben hun visie op het katho­liek Onder­wijs neer­ge­legd in de beleidsnota “Bezield en zelfbewust”. Deze nota is intussen tien jaar oud en er wordt momenteel aan een nieuwe editie gewerkt. Die voor­be­rei­ding vindt aller­eerst plaats in ge­spreks­ron­des met mensen uit het onder­wijs. In alle bis­dom­men vin­den derge­lijke gesprekken plaats. Zo ver­telde de bis­schop­pe­lijk gedele­geerde van Breda dat zij acht­tien gespreks­bij­een­komsten had geor­ga­ni­seerd rond dit thema.

Na de ver­ga­de­ring werd in gemoe­de­lijke sfeer afscheid geno­men van mw. Jeanne Kete­laars die ont­slag heeft geno­men om zich te heroriënteren op wat zij met haar overige werkzame jaren wil gaan doen. Van harte danken we haar voor haar inzet en wensen haar alle zegen toe voor de toe­komst!

Terug