Arsacal
button
button
button


Bisschoppelijk gedelegeerden Onderwijs nemen afscheid van collega

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 15 januari 2016
Bisschoppelijk gedelegeerden Onderwijs nemen afscheid van collega

Op 14 januari vergaderden de Bisschoppelijk gedelegeerden voor het Onderwijs in Breda, waar tevens afscheid werd genomen van Jeanne Ketelaars die als Bisschoppelijk gedelegeerde werkzaam is geweest in het bisdom ’s Her­to­gen­bosch.

Tijdens de vergadering werden verschillende onderwerpen besproken, zoals de Week van het Katholiek Onderwijs, richtlijnen voor de seksuele opvoeding en de actualisering van de bisschoppelijke onderwijsbrief Bezield en zelfbewust. Ook de plannen van staats­secre­taris Dekker kwamen aan de orde (zie volgend bericht)

Een zorg blijft de seksuele vorming in de scholen, die in veel scholen gebeurt vanuit een mensbeeld dat eerder seculier-heidens dan christelijk te noemen is. Het wonder van het leven, van schepping en voortplanting, de betekenis van seksua­li­teit in de zin van een christelijke antropologie, komen onvoldoende tot uiting, zo is de ervaring, die we zelf opdoen en van ouders terug krijgen. Dit is een zorg mede omdat de banalisering van seksua­li­teit niet leidt tot een zorgvuldig omgaan ermee en tot meer respect voor elkaar.... Zeker willen we niet alle scholen over één kam scheren: er zijn ook allerlei scholen die ook op dit moeilijke punt respectvol omgaan met de christelijke traditie.

De Week van het Katholiek Onderwijs is goed en succesvol verlopen, vooral bij de groep scholen die werk willen maken van hun identiteit. Maar het is duidelijk dat de Week nog meer en breder moet gaan leven. In ieder geval is een positief uitgangspunt dat de scholen die hebben meegedaan er goede ervaringen mee hebben.

De Nederlandse bis­schop­pen hebben hun visie op het katholiek Onderwijs neergelegd in de beleidsnota “Bezield en zelfbewust”. Deze nota is intussen tien jaar oud en er wordt momenteel aan een nieuwe editie gewerkt. Die voor­be­rei­ding vindt allereerst plaats in gespreksrondes met mensen uit het onderwijs. In alle bisdommen vinden dergelijke gesprekken plaats. Zo vertelde de bisschoppelijk gedelegeerde van Breda dat zij achttien gespreks­bij­een­komsten had georga­ni­seerd rond dit thema.

Na de vergadering werd in gemoedelijke sfeer afscheid genomen van mw. Jeanne Ketelaars die ontslag heeft genomen om zich te heroriënteren op wat zij met haar overige werkzame jaren wil gaan doen. Van harte danken we haar voor haar inzet en wensen haar alle zegen toe voor de toekomst!

Terug