Arsacal
button
button
button
button


Matteüspassion in de Obrechtkerk

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 4 april 2012 - 231 woorden
Matteüspassion in de Obrechtkerk

In de Am­ster­damse Obrecht­kerk ("Onze Lieve Vrouw van de Aller­hei­ligste Rozen­krans") werd op dins­dag in de Goede Week voor de eerste keer de Matteüspassion uitge­voerd door het Toon­kunst­koor Am­ster­dam, Holland Symfonia en de jongens en meisjes van ons ka­the­drale koor. Het werd een groot succes

De kerk die vlak achter het concert­ge­bouw is gelegen is de laatste jaren prach­tig gerestaureerd. Voor de uit­voe­ring van de Passion kreeg ik daar enige uitleg over van de heer Manfred Evers die veel voor de res­tau­ra­tie heeft gedaan. Terecht is men in de Obrecht zeer blij met het re­sul­taat.

Mevrouw Susanne de Roy van Zuidewijn die het ini­tia­tief had geno­men tot deze eerste Matteüspassion in de Obrecht, kan even­eens met tevre­den­heid terug­blik­ken: de kerk was geheel gevuld met mensen die deze avond niet wil­den missen, terwijl 's mid­dag voor 600 kin­de­ren (!) een eigen versie van de Passion was uitge­voerd waarop de basi­scho­len in een aantal lessen de kin­de­ren had­den voor­be­reid. Een mooi ini­tia­tief.

De uit­voe­ring onder lei­ding van dirigent Boudewijn Jansen was bij­zon­der geslaagd. De mooie kerk en prima akous­tiek werkten daar aan mee. Bij­zon­der was dat het lij­dens­ver­haal op grote schermen ook in beeld werd ver­taald door video­kunste­naar Gerald van der Kaap. Per­soon­lijk vond ik dit een fraaie toevoe­ging die bijdroeg aan de bele­ving van het lij­den van Onze Heer. Beeld en muziek onder­steun­den elkaar in het over­bren­gen van de bood­schap.

Terug