Arsacal
button
button
button
button


Als we niet tot het hart spreken, gebeurt er niets

Paus Franciscus in de schijnwerpers

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 1 februari 2016 - 356 woorden

In de Sint Paulus buiten de muren staat het mozaiek-portret van paus Fran­cis­cus in de schijn­wer­pers. Maar niet alleen daar staat hij in de focus van de belang­stel­ling. Ook de inlei­ding van de kersverse aarts­bis­schop van Bologna, Matteo Zuppi, ging tij­dens de bij­een­komst van Sant’ Egidio over de in­spi­ra­tie van paus Fran­cis­cus: de Kerk als Moeder.

Op zon­dag stond het Sint Pieters­plein trouwens ook weer vol voor het Angelus-gebed dat de paus altijd om 12.00 uur bidt. Daarbij zal mis­schien geholpen hebben dat veel jon­ge­ren van de Katho­lie­ke Actie aanwe­zig waren en de dag ervoor Family Day was geweest in de stad, een massa-mee­ting van twee miljoen mensen die opkwamen voor het tra­di­tio­nele huwe­lijk en gezin. Op dit moment is er in Italië een wets­ont­werp in de maak dat andere relaties erkent en moge­lijk ook adoptie door homo-stellen moge­lijk wil maken.

Matteo Zuppi ver­telde zijn gehoor van bis­schopen dat de Kerk moet spreken zoals Jezus met de Samari­taanse vrouw. Jezus trekt haar aan en laat haar zien hoe zij een bron van levend water kan wor­den voor anderen. De vrouw is tevre­den want Jezus heeft met haar niet als rechter ge­spro­ken - zelfs niet als een gena­dige rechter die nog wat kor­ting geeft - maar als een Vader. Als wij niet tot het hart spreken gebeurt er niets. Jezus zei niet: doe een cursus, laat je in­schrij­ven en na zoveel tijd mag je erbij horen. Een pastoor zei: Dat kost tien Euro toen iemand hem ver­telde dat hij de weg naar de Kerk had terug gevon­den en nu een Mis wilde laten opdragen. Die pries­ter straalt niet uit: ik ben blij dat je terug komt, wees welkom!

We willen tegen­over mensen die naar de Kerk komen vaak dui­de­lijk hebben wat we bij een film niet willen weten: hoe het afloopt. We weten niet hoe het gaat, het gaat om een weg.

Een ‘gesloten mentali­teit’ wil de ‘gezon­den’ red­den door de ‘besmette­lijke zieken’ uit te sluiten, maar Jezus neemt hen allen op, dat is ook de zen­ding van de Kerk, want de Kerk wil een Moeder zijn voor vele wezen...

Terug