Arsacal
button
button
button


Aswoensdag met Jongerenplatform

Tot stof zult ge wederkeren... maar eerst is er nog van alles te doen...

nieuws - gepubliceerd: woensdag, 10 februari 2016
Aswoensdag met Jongerenplatform
(foto: Joost Hinfelaar)
Aswoensdag met Jongerenplatform
(foto: Mathijs Jansen)
Aswoensdag met Jongerenplatform
(foto: Joost Hinfelaar)

Samen met de leden van het Jongerenplatform vierden we de liturgie van Aswoensdag. Het askruisje herinnerde ons aan de vergankelijkheid van het leven en de lezingen riepen ons op om de veertigdagentijd te beleven met gebed, vasten en aalmoezen, maar niet voor de show, niet voor de uiterlijkheid; het is voor de Heer die niet naar de buitenkant kijkt maar naar de binnenkamer van ons hart.

De leden van het jongerenplatform zijn onder meer bezig met de voor­be­rei­ding van de Palm­zondag­viering in de kathedraal waar dit jaar dan de jongerendag wordt gehouden. Alle jongeren zijn hierbij daarvoor van harte uitgenodigd!

Eerder deze dag had mgr. Punt de Aswoensdagmis gevierd waarbij de estafettekaars was aangeboden en ontstoken die door het bisdom gaat als begeleiding ook van de vastenactie (daarover meer op de website van het bisdom www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl).

Het was trouwens toch een dag vol mooie activiteiten: ’s morgens was ik op De Tiltenberg waar vertegen­woor­digers van de Pauselijke Lateraanse Uni­ver­si­teit aanwezig waren die samen met ons een Pastorale Management Training willen opzetten. Het gaat om een post-master-cursus voor priesters, diakens en leken met (interesse voor) pastorale verant­woor­de­lijkheden voor 28 credits (EC). Deze cursus zal - naar we hopen - dit najaar van start gaat en omvat een dertiental curusdagen en een week in Rome. Over de inhoud en de kosten zal later worden gecommuniceerd.

Met kerk- en geloofsopbouw overlegden we in de middag over de verschillende activiteiten waaronder de voor­be­rei­ding voor de Wereld­jonge­ren­dagen, deze zomer in Krakau. Het Jon­ge­ren­pas­to­raat heeft al vele informatie-avonden gehouden en er is veel belang­stel­ling onder jongeren. We hopen dan ook dat velen meegaan naar Praag (waar het voor­pro­gramma is) en Krakau.

In Amsterdam kwamen we daarna bijeen voor de Voorhof. Een activiteit die - naar nu is voorzien - in het voorjaar van 2017 moet plaatsvinden (voorlopige planning). Het gaat erom rond het thema ‘liefde’ in gesprek te komen met de samenleving door symposia, kunst en andere culturele uitingen. Dit gaat terug op een idee van de vorige paus, Benedictus XVI.

Terug