Arsacal
button
button
button
button


Aswoensdag met Jongerenplatform

Tot stof zult ge wederkeren... maar eerst is er nog van alles te doen...

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 10 februari 2016 - 338 woorden
Aswoensdag met Jongerenplatform
(foto: Joost Hinfelaar)
Aswoensdag met Jongerenplatform
(foto: Mathijs Jansen)
Aswoensdag met Jongerenplatform
(foto: Joost Hinfelaar)

Samen met de leden van het Jon­ge­ren­plat­form vier­den we de li­tur­gie van Aswoens­dag. Het askruisje herinnerde ons aan de ver­gan­ke­lijk­heid van het leven en de lezingen riepen ons op om de veer­tig­da­gen­tijd te beleven met gebed, vasten en aalmoezen, maar niet voor de show, niet voor de uiter­lijk­heid; het is voor de Heer die niet naar de buiten­kant kijkt maar naar de binnen­ka­mer van ons hart.

De leden van het jon­ge­ren­plat­form zijn onder meer bezig met de voor­be­rei­ding van de Palm­zon­dag­vie­ring in de ka­the­draal waar dit jaar dan de jon­ge­ren­dag wordt gehou­den. Alle jon­ge­ren zijn hierbij daarvoor van harte uit­ge­no­digd!

Eerder deze dag had mgr. Punt de Aswoens­dag­mis gevierd waarbij de estafettekaars was aan­ge­bo­den en ontstoken die door het bisdom gaat als be­ge­lei­ding ook van de vas­ten­ac­tie (daarover meer op de web­si­te van het bisdom www.bisdomhaarlem-amster­dam.nl).

Het was trouwens toch een dag vol mooie ac­ti­vi­teiten: ’s morgens was ik op De Tilten­berg waar ver­te­gen­woor­digers van de Pau­se­lijke La­te­raanse Uni­ver­si­teit aanwe­zig waren die samen met ons een Pas­to­rale Manage­ment Trai­ning willen opzetten. Het gaat om een post-master-cursus voor pries­ters, diakens en leken met (in­te­res­se voor) pas­to­rale verant­woor­de­lijk­he­den voor 28 credits (EC). Deze cursus zal - naar we hopen - dit najaar van start gaat en omvat een der­tiental curus­da­gen en een week in Rome. Over de inhoud en de kosten zal later wor­den ge­com­mu­ni­ceerd.

Met kerk- en geloofsop­bouw overleg­den we in de mid­dag over de ver­schil­lende ac­ti­vi­teiten waar­on­der de voor­be­rei­ding voor de Wereld­jon­ge­ren­da­gen, deze zomer in Krakau. Het Jon­ge­ren­pas­to­raat heeft al vele in­for­ma­tie-avon­den gehou­den en er is veel belang­stel­ling onder jon­ge­ren. We hopen dan ook dat velen mee­gaan naar Praag (waar het voor­pro­gramma is) en Krakau.

In Am­ster­dam kwamen we daarna bijeen voor de Voorhof. Een ac­ti­vi­teit die - naar nu is voor­zien - in het voor­jaar van 2017 moet plaats­vin­den (voorlopige plan­ning). Het gaat erom rond het thema ‘liefde’ in gesprek te komen met de samen­le­ving door symposia, kunst en andere culturele uitingen. Dit gaat terug op een idee van de vorige paus, Bene­dic­tus XVI.

Terug