Arsacal
button
button
button
button


Vastenaktieconcert in de Zaanstreek

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 22 februari 2016 - 222 woorden

In deze veer­tig­da­gen­tijd zijn de pa­ro­chies bezig met aan­dacht te vragen voor de Vas­ten­ac­tie. In het kader daar­van gaat een ‘estafette­kaars’ door het bisdom en wor­den er allerlei akties geor­ga­ni­seerd ten behoeve van projecten in ont­wik­ke­lings­lan­den.

Zo orga­ni­seer­den de pa­ro­chies van de Zaanstreek hun jaar­lijks Una Voce Vastenaktie­con­cert in de St. Jozef­kerk in Zaan­dam met bijdragen onder meer van pa­ro­chieanen uit de hele Zaanstreek.

Helaas heb ik niet het hele concert kunnen meemaken door mijn ver­plich­tingen elders, maar wat opviel in wat ik zelf heb gehoord en in wat ik hoorde van andere bezoekers was de hoge kwali­teit van de muzikale bijdragen. Een meisje uit Assendelft had een prach­tig piano­con­cert gegeven, een ander meisje had eer­der een eer­volle vermel­ding op het prinses Christinaconcours gekregen, ik hoorde zelf nog twee prach­tige bijdragen waar­on­der een lied tot besluit uit Les Miserables.

Er was veel belang­stel­ling voor het concert, vooral na­tuur­lijk van pa­ro­chi­anen van de Jozef­kerk maar ik sprak toch ook mensen uit allerlei andere pa­ro­chies. Voor die ont­moe­ting was volop gelegen­heid na afloop van het concert waarbij er broodjes en drankjes waren. De opbrengst was na­tuur­lijk voor het goede doel, dat dit keer in het noor­doosten van Oeganda lag, een gebied waar de menbsen in het verle­den en nu veel tegen­slag hebben door geweld, oorlog en nu hon­ger en droogte.

Terug