Arsacal
button
button
button
button


Mag de pil nu volgens de paus?

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 23 februari 2016 - 362 woorden
De paus antwoordt op vele vragen van journalisten
De paus antwoordt op vele vragen van journalisten

Op de terug­keer vanuit Mexico heeft paus Fran­cis­cus zoals intussen gebruike­lijk is, geant­woord op vele vragen van jour­na­listen. Daar was ook een vraag bij die over anticonceptie ging in ver­band met het voor­ko­men van besmet­ting door het Zika-virus. Ging de paus in zijn ant­woord in tegen de leer van de En­cy­cliek Humanae Vitae van zijn voor­gan­ger paus Paulus VI?

De redactie van de web­si­te www.katho­liek­ge­zin.nl vroeg me om een com­men­taar, dat U kunt lezen op die web­si­te. Vermoe­de­lijk raadt U de teneur van het ant­woord al: de paus is niet tegen Humanae Vitae inge­gaan al kun je van hem staande tussen de vliegtuig­stoelen op een intercon­ti­nen­tale vlucht na een vermoeiende reis na­tuur­lijk geen complete moraaltheo­lo­gische verhan­de­ling ver­wach­ten. De jour­na­list sug­gereerde bovendien dat het zou gaan om het kiezen tussen twee kwa­den (de zgn. keuze voor het minus malum), in het ant­woord lijkt de paus (terecht) te willen aan­ge­ven dat die keuze hier niet aan de hand is, maar dat het gaat om het doel waarom je de pil neemt: wat is de wer­king en wat is de bij­wer­king? Is het anticonceptie of preventie van een ziekte? De paus ver­wijst naar een - al dan niet legenda­risch - besluit van paus Paulus VI ten aanzien van zusters in Congo die met ver­krach­ting wer­den bedreigd. Toegepast op deze situatie zou het dus gaan om een echtpaar waar­van de man toch seksuele ge­meen­schap wil ondanks een reëel en concreet gevaar van een virus voor een ongeboren kind.

Mis­schien dat niet alles even goed uit de verf is geko­men maar wie het inter­view met de paus leest (op de web­si­te van het Vati­caan) staat ver­baasd over de gees­te­lij­ke alert­heid waar­mee hij in die set­ting op tal van thema's ingaat.

Overigens is het ook paus Bene­dic­tus XVI gebeurd dat diens opmer­kingen over het gebruik van condooms door een pros­ti­tuee vragen opriepen (in Licht der wereld, Luce del mondo, in de Ita­li­aanse editie die ik heb pp. 170-171). De Con­gre­ga­tie voor de Ge­loofs­leer heeft daarop in een nota van 21 de­cem­ber 2010 moge­lijke mis­ver­stan­den uit de weg geruimd. Wellicht dat ook nu nog een verhel­dering zal komen.

Terug