Arsacal
button
button
button
button


Klooster blauwe zusters ingewijd

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 28 februari 2016 - 269 woorden
op de achtergrond het kloostertje
op de achtergrond het kloostertje
Klooster blauwe zusters ingewijd
rondgang door het klooster
rondgang door het klooster

Zondag­mid­dag 28 februari hebben we het klooster ingewijd van de blauwe zusters (offi­cieel: dienaressen van de Heer en van de Maagd van Matarà) in Heiloo. De zusters zijn onlangs in de ver­bouwde en opgeknapte voor­ma­lige kosterswo­ning van het Hei­lig­dom van O.L. Vrouw ter Nood getrokken en die is op deze zon­dag als reli­gi­eus huis inge­ze­gend.

Ver­schil­lende vrien­den en beken­den van de zusters waren uit­ge­no­digd om de inwij­ding mee te maken van dit nieuwe onder­ko­men aan de Kapellaan.

Buiten

De gebe­den van de ze­ge­ning wer­den buiten verricht omdat de aanwe­zigen niet allemaal in het niet heel grote klooster zou­den passen. Aan het einde van de gebe­den ben ik rond­ge­gaan door de kapel en de overige ver­trek­ken om die met wij­wa­ter te be­spren­kelen.

Actief

De drie blauwe zusters zijn heel actief in en rond de bede­vaarts­plaats: zij kos­te­ren en ver­zorgen - vaak samen met rector Nars Beemster - allerlei ac­ti­vi­teiten, zoals gezins­week­enden, catechese voor vol­was­se­nen, het ont­van­gen van scholen, vormsel­groepen en eerste communiecantjes.

Bede­vaart

Met hun blauwe habijten zijn de zusters overal een bekende en ge­waar­deerde ver­schij­ning. We zijn dan ook blij met hun aanwe­zig­heid in Heiloo, waar altijd mensen komen om een kaarsje op te steken, wat te bid­den of te wan­de­len in het kruis­weg­park. In de bede­vaarts­plaats is een reli­gi­euze winkel en gelegen­heid om iets te drinken of te eten in het Oesdom.

Heilige deur en biecht­gele­gen­heid

In dit heilig jaar van barm­har­tig­heid is de heilige deur geopend en iedere mid­dag is er biecht­gele­gen­heid in de grote kapel van 13.00 - 14.30 uur. Dan zijn er steeds biecht­va­ders aanwe­zig en tot nu toe zitten die er gelukkig niet voor niets!

Terug