Arsacal
button
button
button
button


Prinses Beatrix bezoekt Haarlemse kathedraal

Feestelijke afsluiting restauratie middenschip

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 4 maart 2016 - 356 woorden
wachtend op de komst van prinses Beatrix
wachtend op de komst van prinses Beatrix
Een selfie na afloop met Sanne Nieuwenhuizen en (o.m.) achterin: de plebaan
Een selfie na afloop met Sanne Nieuwenhuizen en (o.m.) achterin: de plebaan
Dr. Antoon Erftemeier biedt het nieuwe boek aan de bisschop aan
Dr. Antoon Erftemeier biedt het nieuwe boek aan de bisschop aan

Op vrij­dag­mid­dag 4 maart werd de afslui­ting gevierd van de res­tau­ra­tie van het mid­den­schip en interieur van de ka­the­drale basiliek van Sint Bavo in Haar­lem en wer­den de nieuwe glas-in-lood-ramen, ont­wor­pen door Jan Dibbets, ge­pre­sen­teerd in aanwe­zig­heid van H.K.H. prinses Beatrix.

Ondanks de voor­jaars­va­kan­tie waren toch nog heel wat jongens en meisjes van het Ka­the­drale Koor aanwe­zig om deze mooie bij­een­komst op te luis­te­ren met prach­tige zang, uitge­voerd onder lei­ding van mevr. Sanne Nieuwen­hui­zen. Gekozen was onder meer voor twee werken die met de ka­the­draal en met Haar­lem in nauw ver­band staan: een prach­tig werk van mgr. Jan Valkes­tijn (Media Vita) en een zeer mooi Mag­ni­fi­cat van Hendrik Andriessen, die zijn loop­baan als organist van de Haar­lemse Sint Joseph­kerk begon. Dr. Ton van Eck, titulair organist van de ka­the­draal en drs. A. Roelofs, co-titulair organist lever­den weer fraai werk op twee van de vijf orgels die de ka­the­draal rijk is, onder meer met een speciaal door Ton van Eck ge­schre­ven compositie, die melodieus de re­flec­tie van het licht door de Dibbets-ramen vertolkte en het Te Deum lioet door­klin­ken waar­van de tekst in een band boven de pilaren in het schip is geschilderd. Van ver­schil­lende zij­den vernam ik dat de nieuwe compositie veel indruk had gemaakt.

Prinses Beatrix nam alle tijd om de ramen en de kerk te bekijken en te spreken met degenen die verant­woor­de­lijk zijn voor de zang en de res­tau­ra­tie. Haar bezoek is zeer ge­waar­deerd. Elders zullen wel mooie foto's wor­den ge­pu­bli­ceerd die getuigen van haar aanwe­zig­heid en in­te­res­se.

Onder de aanwe­zigen waren voorts kar­di­naal Adrianus Simonis, de Apos­to­lisch Nuntius, mgr. Aldo Cavalli, burge­mees­ter Bernt Schneiders van Haar­lem, de generaal Van Baal. De heer Jan Dibbets lichtte de bete­ke­nis, het wat en het hoe van de ramen toe, de heer Wim Eggen­kamp, voor­zit­ter van de Stich­ting Ka­the­drale Basiliek Sint Bavo, sprak over het verloop van de res­tau­ra­tie en de keuzes die daarin wer­den gemaakt. De bis­schop mgr. dr. Jozef Punt sprak een dank­woord uit en besloot de bij­een­komst met een gebed.

Na de bij­een­komst werd het fraai geillustreerde boek aangebo­den dat drs. Antoon Erftemeijer heeft ge­schre­ven over de glasramen van Jan Dibbets.

 

Terug