Arsacal
button
button
button
button


Prinses Beatrix bezoekt Haarlemse kathedraal

Feestelijke afsluiting restauratie middenschip

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 4 maart 2016 - 356 woorden
wachtend op de komst van prinses Beatrix
wachtend op de komst van prinses Beatrix
Een selfie na afloop met Sanne Nieuwenhuizen en (o.m.) achterin: de plebaan
Een selfie na afloop met Sanne Nieuwenhuizen en (o.m.) achterin: de plebaan
Dr. Antoon Erftemeier biedt het nieuwe boek aan de bisschop aan
Dr. Antoon Erftemeier biedt het nieuwe boek aan de bisschop aan

Op vrij­dag­mid­dag 4 maart werd de afslui­ting gevierd van de res­tau­ra­tie van het mid­den­schip en interieur van de ka­the­drale basiliek van Sint Bavo in Haar­lem en wer­den de nieuwe glas-in-lood-ramen, ont­wor­pen door Jan Dibbets, ge­pre­sen­teerd in aanwe­zig­heid van H.K.H. prinses Beatrix.

Ondanks de voor­jaars­va­kan­tie waren toch nog heel wat jongens en meisjes van het Ka­the­drale Koor aanwe­zig om deze mooie bij­een­komst op te luis­te­ren met prach­tige zang, uitge­voerd onder lei­ding van mevr. Sanne Nieuwen­hui­zen. Gekozen was onder meer voor twee werken die met de ka­the­draal en met Haar­lem in nauw ver­band staan: een prach­tig werk van mgr. Jan Valkes­tijn (Media Vita) en een zeer mooi Mag­ni­fi­cat van Hendrik Andriessen, die zijn loop­baan als organist van de Haar­lemse Sint Joseph­kerk begon. Dr. Ton van Eck, titulair organist van de ka­the­draal en drs. A. Roelofs, co-titulair organist lever­den weer fraai werk op twee van de vijf orgels die de ka­the­draal rijk is, onder meer met een speciaal door Ton van Eck ge­schre­ven com­po­si­tie, die melodieus de re­flec­tie van het licht door de Dibbets-ramen vertolkte en het Te Deum lioet door­klin­ken waar­van de tekst in een band boven de pilaren in het schip is geschil­derd. Van ver­schil­lende zij­den vernam ik dat de nieuwe com­po­si­tie veel indruk had gemaakt.

Prinses Beatrix nam alle tijd om de ramen en de kerk te bekijken en te spreken met degenen die verant­woor­de­lijk zijn voor de zang en de res­tau­ra­tie. Haar bezoek is zeer ge­waar­deerd. Elders zullen wel mooie foto's wor­den ge­pu­bli­ceerd die getuigen van haar aanwe­zig­heid en in­te­res­se.

Onder de aanwe­zigen waren voorts kar­di­naal Adrianus Simonis, de Apos­to­lisch Nuntius, mgr. Aldo Cavalli, burge­mees­ter Bernt Schnei­ders van Haar­lem, de generaal Van Baal. De heer Jan Dibbets lichtte de bete­ke­nis, het wat en het hoe van de ramen toe, de heer Wim Eggen­kamp, voor­zit­ter van de Stich­ting Ka­the­drale Basiliek Sint Bavo, sprak over het verloop van de res­tau­ra­tie en de keuzes die daarin wer­den gemaakt. De bis­schop mgr. dr. Jozef Punt sprak een dank­woord uit en besloot de bij­een­komst met een gebed.

Na de bij­een­komst werd het fraai geillustreerde boek aan­ge­bo­den dat drs. Antoon Erftemeijer heeft ge­schre­ven over de glasramen van Jan Dibbets.

 

Terug