Arsacal
button
button
button


T. Frankemölle gekozen tot voorzitter van de Nederlandse Katholieke Schoolraad

nieuws - gepubliceerd: woensdag, 23 maart 2016
diaken Titus Frankemölle
diaken Titus Frankemölle
In het midden links de heer Jean Wiertz, vicevoorzitter, en rechts daarvan de heer mr. Th. Wijte, voorzitter van VKO en NKSR
In het midden links de heer Jean Wiertz, vicevoorzitter, en rechts daarvan de heer mr. Th. Wijte, voorzitter van VKO en NKSR
het paasei
het paasei

Met algemene stemmen is diaken Titus Frankemölle op dinsdag 22 maart tijdens de Algemene Leden­ver­ga­dering in Woerden gekozen tot nieuwe voorzitter van de Neder­landse Katholieke Schoolraad (NKSR).

Rector

Titus Frankemölle is rector van de Kwadrant Scholen­groep, waartoe het Hanze College in Oosterhout en het Cambreur College in Dongen behoren. Deze scholen­groep valt onder het bevoegd gezag van Ons Middelbaar Onderwijs.

Diaken en bestuurder

In 2013 is de heer Frankemölle diaken gewijd.

Diaken Frankemölle was van 2006 tot 2011 lid van het Algemeen Bestuur van de Bond Katholiek Beroeps- en Voortgezet Onderwijs (KBVO), onder meer namens de Nedelrnadse Bis­schop­penconferenite. Van 2008 tot 2014 was hij voorzitter van de Diocesane Katholieke Schoolraad van het bisdom Breda (DKSR). Sinds 2015 is hij namens de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie adviseur katholiek onderwijs van Verus, de organisatie voor katholiek en christelijk onderwijs, die in dat jaar is ontstaan uit een fusie van de katholieke en pro­tes­tants-christelijke besturen­or­ga­ni­sa­tie.

Voordracht

Het bestuur van de Neder­landse Katholieke Schoolraad gaf als toelichting bij de voordracht: “Het bestuur van de NKSR is van mening dat de heer Frankemölle vanwege zijn grote bestuurlijke ervaring, zijn brede kennis van het katholieke onderwijs, zijn verbindende per­soon­lijkheid en het grote vertrouwen dat hij geniet van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie als geen ander in staat is om leiding te geven aan de NKSR en deze organisatie te ver­te­gen­woor­digen bij andere partijen. De verbinding tussen school en kerk is bij hem in goede handen!.”

NKSR

De NKSR is door de Neder­landse bis­schop­pen opgericht in 1910. Sinds de vijftiger jaren van de vorige eeuw zijn in dit orgaan alle geledingen ver­te­gen­woor­digd van het katholiek onderwijs, die zorg dragen voor belangenbehartiging en ont­wik­ke­ling. Binnen de NKSR worden de - door de Neder­landse bis­schop­pen aan de bisschop referent gedelegeerde - erkenningstaken uitgevoerd. De NKSR is een platform­or­ga­ni­sa­tie waar ver­te­gen­woor­digingen van ouders, schoolleiders, personeels­or­ga­ni­sa­ties en besturen elkaar ontmoeten en gezamenlijke initiatieven nemen, zoals de Week voor het Katholiek Onderwijs.

Felicitatie

Van harte wensen we diaken Frankemölle alle zegen toe voor zijn nieuwe verant­woor­de­lijk­heid en feliciteren hem van harte met zijn verkiezing. Aan het einde van de Algemene Leden­ver­ga­dering heb ik dat per­soon­lijk kunnen doen en hem als teken van de hoop op een goede toekomst een groot paasei overhandigd (zie foto)

Afscheid voorzitter Wijte

Dit betekent ook dat mr. Dick Wijte afscheid neemt als voorzitter van de NKSR. Dat zal in april gebeuren. Vele jaren heeft hij het voorzitter­schap van de katholieke besturen­or­ga­ni­sa­tie VKO gecomb­bi­neerd met het waar­ne­mend voorzitter­schap van de NKSR. Hij heeft beide organisaties door moeilijke tijden moeten loodsen en zijn inzet heeft mogen resulteren in een fusie van de besturen­or­ga­ni­sa­ties waar alle betrok­ke­nen gelukkig mee zijn en die de inzet voor het katholiek onderwijs versterkt, terwijl ook de NKSR een nieuwe toekomst tegemoet gaat waarbij de eigen verant­woor­de­lijk­heid en taak van deze organisatie beter naar voren kan komen. Daarnaast was de heer Wijte ook nauw betrokken bij de besprekingen rond het thema ‘school en kerk verbinden’ (rapport van de Commissie Van der Donk en Commissie Wijte).

Terug