Arsacal
button
button
button
button


Eerste 'geslaagden' besturencursus krijgen certificaat

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 9 april 2016 - 320 woorden
deelnemers aan de cursus in de pauze voor de uitreiking
deelnemers aan de cursus in de pauze voor de uitreiking
Prof. Th. Schuyt reikt de certificaten uit
Prof. Th. Schuyt reikt de certificaten uit

Op zater­dag 9 april wer­den in Heiloo de eerste cer­ti­fi­ca­ten uit­gereikt aan de geslaag­den van de cursus “Pro­fes­sio­neel beheer en bestuur in de Kerk”. Met deze cursus beoogt het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam mensen voor te berei­den die bij kerk­besturen of PCI’s zijn betrokken, op de grote uit­dagingen die beheer en bestuur in de toe­komst zullen stellen nu de katho­lie­ke kerk in ons land in een grote transitie zit.

De cursus is opgezet in een samen­wer­king van bisdom, stich­ting KSBW en de Vrije Uni­ver­si­teit.

Vier deel­ne­mers kregen op deze dag een cer­ti­fi­caat uit­gereikt door prof. Th. Schuyt van de Vrije Uni­ver­si­teit in Am­ster­dam. Zij hebben de cursus af­ge­slo­ten met een plan van aanpak waarin zij het in de cursus geleerde toepassen op een concrete (pa­ro­chie)situatie. Zeven­tien anderen ont­vingen uit mijn han­den een Bewijs van Deelname aan de cursus.

Intussen is de tweede editie van de cursus van start gegaan. Op deze zelfde dag vond de tweede cursus­dag plaats, die we hebben geopend met de Eucha­ris­tie­vie­ring. In de preek heb ik daarin gewezen op de twijfel en onzeker­heid van de leer­lin­gen na Pasen en de ver­keerde ver­wach­tingen die zij had­den gehad. Ook wij moeten onze men­se­lijke ver­wach­tingen bijstellen en ver­trouwen dat de Heer alles goed heeft voor­zien en ons draagt. In het evan­ge­lie hoor­den we op deze dag over de apos­te­len die in de boot moeten gaan om het meer over te steken naar de over­kant. De nacht valt, de wind steekt op en de golven gaan hoog. Als Jezus dan uit­ein­delijk verschijnt jaagt Hij alleen maar angst aan, totdat Hij hun zegt niet bang te zijn. Het is een mooi beeld voor ons leven, die over­tocht naar de andere kant, naar het eeuwig leven. De donkere perio­den en de tegenwind mogen ons niet doen vergeten dat de Heer ons niet in de steek zal laten. Wij moeten stug door­gaan, doorroeien met ver­trouwen...

Van harte proficiat aan alle geslaag­den!

Terug