Arsacal
button
button
button
button


Bisschoppen ontmoeten PvdA

Waardering voor bisschoppelijke vluchtelingenbrief

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 11 april 2016 - 398 woorden
de groepsfoto wordt gemaakt
de groepsfoto wordt gemaakt
Bisschoppen ontmoeten PvdA

Op maan­dag 11 april vond aan de Malie­baan in Utrecht de ont­moe­ting plaats van een afvaar­digi­ging van de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie met kamerle­den van de PvdA. Allerlei on­der­wer­pen passeer­den de revue in een bijna tweeënhalf uur durend gesprek. Daarbij werd van PvdA kant waar­de­ring uit­ge­spro­ken voor de bis­schop­pe­lijke brief over de vluch­te­lingen­pro­ble­ma­tiek “Herberg­zaam Neder­land” die vlak voor kerst­mis is ver­sche­nen.

Van de zijde van de Partij van de Arbeid waren tweede kamerle­den mevr. Oosenbrug en de heer Marcouch aanwe­zig evenals de eerste kamerle­den Schrijver en Nooren, een stagiair en de heren Van Workum en Holtzapfel van twee met de PvdA gelieerde organi­sa­ties. Van de zijde van de bis­schop­pen waren kar­di­naal Eijk, mgr. Van den Hende, mgr. Hoogen­boom, econoom dhr. Bakker, juriste ad extra mevr. Woesten­berg en perschef mw. Kruse aanwe­zig. Ook het militair or­di­na­ri­aat was ver­te­gen­woor­digd in de persoon van de hoofdkrijgs­mach­taal­moe­ze­nier Van Vils­te­ren, en het justitie­pas­to­raat door hoofdaal­moe­ze­nier Van Eijk.

Voor­af­gaand aan het gesprek werd een groeps­foto gemaakt (zie hiernaast).

Een be­lang­rijk thema van het gesprek was bij­voor­beeld de cohesie van de Neder­landse samen­le­ving, die we willen bevor­de­ren door het uitdragen van de waar­den die aan onze gods­dienst ten grond­slag liggen, zoals naasten­liefde, ge­rech­tig­heid, ver­ge­ving, verdraag­zaam­heid, maar ook door publi­ca­ties over de basis­waar­den van onze samen­le­ving en de interreli­gi­euze dialoog. Een kerk kan ook een rela­tief nieuwe gods­dienst als de Islam helpen zich te integreren in de Neder­landse samen­le­ving. Ook de vele inini­ta­tieven voor vluch­te­lingen zijn hierin be­lang­rijk. Het katho­liek onder­wijs draagt aan deze cohesie bij door het uitdragen van men­se­lijke waar­den in de zeer gemeleerde katho­lie­ke scholken, waar veel kin­de­ren op zittten met een allochtone ach­ter­grond.Zelf heb ik als referent voor het onder­wijs aan­dacht gevraagd voor de nood­zaak dat iden­ti­teit van een school betrouw­baar is en niet van kleur verschiet: de ouders moeten kunnen ver­trouwen dat de school is wat zij hebben gekozen. Die keuze kan zijn inge­ge­ven door een­zelfde geloof als de signatuur is van de school maar het kan ook goed een keuze zijn voor de waar­den die daar wor­den uit­ge­dragen. Degenen die de school dragen moeten die iden­teit rea­li­se­ren, de ouders die voor de school kiezen doen dat omdat dit concept hen aanspreekt.

Veel concrete thema’s zijn aan de orde geko­men waarvoor vanuit de katho­lie­ke kerk de aan­dacht van de poli­tiek voor wordt gevraagd. Beide partijen - bis­schop­pen en PvdA-af­ge­vaar­dig­den - gaven aan het gesprek posi­tief ge­waar­deerd te hebben.

Terug