Arsacal
button
button
button
button


Artikelen canoniek recht toegevoegd

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 23 april 2016 - 100 woorden
Artikelen canoniek recht toegevoegd

Onder ‘Artikelen’ is een aantal artikelen toe­ge­voegd over het ‘canoniek recht’. Deze artikelen zijn geruime tijd gele­den ge­pu­bli­ceerd in tijd­schrif­ten, maar van­wege hun actuele bete­ke­nis hier nu opgeno­men.

Onder ‘pro­fiel’ is de lijst van publi­ca­ties te raadplegen waar wordt vermeld waar deze artikelen eer­der zijn ge­pu­bli­ceerd.

De artikelen gaan over kerk­slui­tingen, het ker­ke­lijk onder­zoek bij seksueel mis­bruik, over dfe begrippen 'manifeste zonde' en 'publieke zonde' en de bui­ten­ge­wone vorm van het huwe­lijk. Deze beide laatste thema s hebben een zekere actuali­teit in ver­band met de the­ma­tiek van de Apostolsiche Exhor­ta­tie ‘Amoris Laetitia’.

Terug