Arsacal
button
button
button
button


Afscheid en feest voor laatste Karmelieten-pastoor

Titus Brandsma, Amstelveen

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 24 april 2016 - 188 woorden
Pater Tom Buitendijk (links) luistert naar goede woorden tijdens de receptie
Pater Tom Buitendijk (links) luistert naar goede woorden tijdens de receptie

Pater Tom Buiten­dijk o.carm vierde zon­dag 24 april zijn veer­tig­ja­rig pries­ter­feest en zijn afscheid als pastoor van Amstelland in de Z. Titus Brandsma­kerk in Am­stel­veen. Hij is al be­gon­nen als pastoor van de gelijknamige pa­ro­chie in Oss en had voor deze vie­ring zijn let­ter­lijke 'come-back' gemaakt. Het ging bij deze vie­ring niet alleen om het vertrek van een geliefd pries­ter...

Vele tien­tal­len jaren zijn de karmelieten present geweest: in de­cem­ber 1955 arri­veerde de eerste pastoor, pater Van Rijnsoever in Am­stel­veen om de nieuwe Karmel­paro­chie te stichten. Zestig jaar later ver­trok de laatste Karmeliet uit de pa­ro­chie, nadat het klooster naast de kerk al eind 2012 was gesloten. Daaraan is toen bij­zon­dere aan­dacht besteed. Met het vertrek van pater Tom Buiten­dijk wordt dus ook zes­tig jaar Karmelpresentie af­ge­slo­ten.

Na de H. Eucha­ris­tie­vie­ring was er een drukbe­zochte receptie in de pa­ro­chie­zaal naast de kerk, waar de schei­dende pastoor luisterde naar de vele waar­de­rende woor­den die hem wer­den toe­ge­spro­ken (op de foto staat de pastoor links), Het was fijn hier even bij te kunnen zijn en hem de hand te kunnen drukken en hem alle zegen toe te wensen voor zijn nieuwe opdracht.

Terug