Arsacal
button
button
button
button


Bisschoppen overleggen met ChristenUnie

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 25 april 2016 - 343 woorden
en deel van de delegatie van de ChristenUnie bij de bisschoppen aan tafel
en deel van de delegatie van de ChristenUnie bij de bisschoppen aan tafel

Maan­dag­mid­dag 25 april vond in Utrecht een ont­moe­ting plaats van ver­te­gen­woor­digers van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie met de ChristenUnie, in het kader van de contacten die de bis­schop­pen hebben met de ver­schil­lende poli­tieke partijen.

De dele­ga­tie van de Christenunie bestond uit onder meer de fractievoor­zit­ter in de tweede kamer en lijsttrekker Gert-Jan Segers en de fractievoor­zit­ter in de eerste kamer prof. dr. Roel Kuiper. Ook het kamerlid mw. Carla Dik was aanwe­zig, evenals de voor­zit­ter Piet Adema, directeur van het partij­bu­reau Menno van der Hulst en de voor­zit­ter van het Curatorium van het weten­schap­pe­lijk instituut Jan van der Stoep. Namens de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie namen kar­di­naal Eijk en de bis­schop­pen Punt, Van den Hende, De Korte en ikzelf deel aan het gesprek. Ook mw. mr. Daniëlle Woesten­berg, extern juriste die namens de katho­lie­ke kerk deel uitmaakt van het CIO (Com­mis­sie Inter­ker­ke­lijk Contact in Over­heids­zaken) nam aan het gesprek deel.

Dat gesprek was een po­si­tie­ve uit­wis­se­ling in een goede sfeer, waarin gemeen­schap­pe­lijke zorgen wer­den gedeeld en allerlei thema's aan de orde kwamen die vanuit de ChristenUnie bij de Bis­schop­pen of vanuit de Bis­schop­pen bij de ChristenUnie ter tafel wer­den gebracht, zoals de vluch­te­lingen­pro­ble­ma­tiek en het ont­bre­ken van pas­to­rale zorg voor hen, medisch-ethische kwesties en de ver­an­de­ring van de grond­slag van de ChristenUnie. Ook het milieu kwam ter sprake en weer opnieuw viel me op hoe groot de po­si­tie­ve impact is die de pau­se­lijke En­cy­cliek Laudato sì heeft.

Vanuit mijn verant­woor­de­lijk­heid als referent voor het onder­wijs heb ik onze zorgen op tafel gelegd over de plannen van staats­secre­taris Dekker, ge­spro­ken over het belang van de confessionele scholen juist voor de in­te­gra­tie van mensen met een niet-Neder­landse ach­ter­grond (wie hen wil dwingen zich te integreren in een volstrekt seculiere maat­schap­pij - in de zin van "laïcité - loopt gevaar juist te bereiken dat groepen zich afsluiten, alles verwerpen en wei­geren te participeren en te integreren) en ik heb aan­dacht gevraagd voor de pro­ble­ma­tiek van grens­over­schrij­dend gedrag en seksueel mis­bruik in het onder­wijs; daarover bereiken me berichten dat daar niets of on­vol­doen­de tegen wordt gedaan.

Terug