Arsacal
button
button
button


Bisschoppen overleggen met ChristenUnie

nieuws - gepubliceerd: maandag, 25 april 2016
en deel van de delegatie van de ChristenUnie bij de bisschoppen aan tafel
en deel van de delegatie van de ChristenUnie bij de bisschoppen aan tafel

Maandag­mid­dag 25 april vond in Utrecht een ontmoeting plaats van ver­te­gen­woor­digers van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie met de ChristenUnie, in het kader van de contacten die de bis­schop­pen hebben met de ver­schil­lende politieke partijen.

De delegatie van de Christenunie bestond uit onder meer de fractie­voor­zit­ter in de tweede kamer en lijsttrekker Gert-Jan Segers en de fractie­voor­zit­ter in de eerste kamer prof. dr. Roel Kuiper. Ook het kamerlid mw. Carla Dik was aanwezig, evenals de voorzitter Piet Adema, directeur van het partij­bureau Menno van der Hulst en de voorzitter van het Curatorium van het weten­schap­pe­lijk instituut Jan van der Stoep. Namens de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie namen kardinaal Eijk en de bis­schop­pen Punt, Van den Hende, De Korte en ikzelf deel aan het gesprek. Ook mw. mr. Daniëlle Woestenberg, extern juriste die namens de katholieke kerk deel uitmaakt van het CIO (Commissie Inter­ker­ke­lijk Contact in Overheidszaken) nam aan het gesprek deel.

Dat gesprek was een positieve uitwisseling in een goede sfeer, waarin gemeen­schap­pe­lijke zorgen werden gedeeld en allerlei thema's aan de orde kwamen die vanuit de ChristenUnie bij de Bis­schop­pen of vanuit de Bis­schop­pen bij de ChristenUnie ter tafel werden gebracht, zoals de vluch­te­lingen­pro­ble­ma­tiek en het ontbreken van pastorale zorg voor hen, medisch-ethische kwesties en de verandering van de grondslag van de ChristenUnie. Ook het milieu kwam ter sprake en weer opnieuw viel me op hoe groot de positieve impact is die de pauselijke Encycliek Laudato sì heeft.

Vanuit mijn verant­woor­de­lijk­heid als referent voor het onderwijs heb ik onze zorgen op tafel gelegd over de plannen van staats­secre­taris Dekker, gesproken over het belang van de confessionele scholen juist voor de integratie van mensen met een niet-Neder­landse achtergrond (wie hen wil dwingen zich te integreren in een volstrekt seculiere maat­schappij - in de zin van "laïcité - loopt gevaar juist te bereiken dat groepen zich afsluiten, alles verwerpen en weigeren te participeren en te integreren) en ik heb aandacht gevraagd voor de problematiek van grens­over­schrij­dend gedrag en seksueel misbruik in het onderwijs; daarover bereiken me berichten dat daar niets of onvoldoende tegen wordt gedaan.

Terug