Arsacal
button
button
button
button


Pastoraaltheoloog Van Calster overleden

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 29 april 2016 - 264 woorden

Donder­dag 28 april 2016 overleed mgr. prof. dr. Stefaan van Calster plot­se­ling terwijl hij in Polen was voor de redactie­ver­ga­de­ring van Communio, een theo­lo­gisch tijd­schrift dat ook in een Neder­landse editie verschijnt waar­van hij hoofd­re­dac­teur was. Vlak voor hij naar Polen ver­trok gaf hij zijn laatste colleges pas­to­raal­theo­lo­gie aan het Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut op De Tilten­berg in Vo­ge­len­zang, waar ik nog met hem heb ge­spro­ken.

Mgr. Van Calster doceerde sinds 1977 pas­to­raal­theo­lo­gie aan het groot­semi­narie Rolduc, waar ook ik zijn colleges heb gevolgd, al spoe­dig aan de hand van zijn toen nieuw ver­sche­nen boek ‘Bijbel en preek’. Tevoren was hij vele jaren presi­dent geweest van het groot­semi­narie van het aarts­bis­dom Mechelen-Brussel. Mgr. Van Calster doceerde tot nu toe aan de groot­semi­naries van Roermond (Rolduc) en ’s Hertogen­bosch (Sint-Jans­cen­trum) en op meer inci­den­tele basis op De Tilten­berg. Daar blijkt hij nu afgelopen zater­dag zijn laatste colleges te hebben gegeven aan het Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut, waar ik hem nog heb ontmoet en hij me ver­telde juist de laatste hand te hebben gelegd aan de voor­be­rei­ding van het nieuwe nummer van ‘Communio’.

We mogen dus wel zeggen dat prof. Van Calster in het harnas gestorven is. Hij heeft veel ver­diensten voor de kerk als pastoor van Maria­dorp (tot aan zijn over­lij­den), als docent, als directeur van radio Maria, als presi­dent van het semi­na­rie, als postulator van vele zalig- en heilig­ver­kla­rings­pro­ces­sen en als pas­to­raaltheoloog en auteur van vele artikelen en boeken. Nu is hij dus op 79 jarige leef­tijd in de vroege don­der­dag­mor­gen overle­den. We gedenken zijn inzet in dank­baar­heid.

Moge hij nu in Gods ko­nink­rijk in vrede zijn!

Terug