Arsacal
button
button
button
button


“Laat verdeeldheid achter je” vraagt nieuwe bisschop Den Bosch

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 14 mei 2016 - 302 woorden
Apostolisch Nuntius mgr. Aldo Cavalli begroet de nieuwe bisschop voor de Mis. Daarachter mgr. Mutsaerts en mgr. Hurkmans
Apostolisch Nuntius mgr. Aldo Cavalli begroet de nieuwe bisschop voor de Mis. Daarachter mgr. Mutsaerts en mgr. Hurkmans
bisschoppen stellen zich op voor de intochtsprocessie
bisschoppen stellen zich op voor de intochtsprocessie
Het kapittel
Het kapittel

Op zater­dag 14 mei werd in de ka­the­draal van Den Bosch op fees­te­lij­ke wijze afscheid geno­men van mgr. Antonius Hurkmans, die bijna acht­tien jaar de bis­schop van het Bossche bisdom was. Tege­lijk nam de nieuwe bis­schop, mgr. dr. Gerard de Korte, bezit van het bisdom. Een volle ka­the­draal hoorde hem vragen ver­deeld­heid achterwege te laten, Jezus Christus en de Drie-ene God als centrum en bron van het leven te aan­vaar­den en het evan­ge­lie door te geven en zich daarvoor in te zetten.

Het was mooi deze in­stal­la­tie samen met de andere Neder­landse bis­schop­pen mee te maken. Vanuit het bis­schops­huis ver­trok de stoet van bis­schop­pen, kanun­niken en rid­ders van onder meer Malta en het heilig Graf in een lange stoet naar de ka­the­draal, waar de benoe­mings­brief aan het kapit­tel werd getoond en voor­ge­le­zen en de nieuwe bis­schop plaats nam op de bis­schops­ze­tel waar­mee de inbezitname een feit werd. De com­mis­sa­ris van de Koning (die aan het einde van de vie­ring een felici­ta­tie uitsprak), de burge­mees­ter, vele burge­mees­ters van ge­meen­ten in het bisdom, een kamerheer van de koning, enkele oud-ministers, de scriba van de PKN, een Lutherse bis­schop, de Oudkatho­lie­ke aarts­bis­schop waren naast bijna alle Neder­landse bis­schop­pen (alleen mgr. Liesen was verhin­derd) en de Apos­to­lisch Nuntius aanwe­zig om mgr. Hurkmans alle goeds te wensen en mgr. De Korte te verwel­ko­men. Aan het einde van de Mis werd voor de nieuwe bis­schop de bij­zon­dere voor­spraak inge­roe­pen van Maria, de Zoete Moeder, die in de ka­the­draal wordt vereerd.

Ook ik wens de nieuwe bis­schop van harte heel veel zegen, kracht en de wijs­heid van de heilige Geest toe voor zijn niet ge­mak­ke­lijke taak. Voor die intentie had ik deze morgen de heilige Mis opgedragen. En na­tuur­lijk wens ik ook mgr. Hurkmans van harte een goede en gezegende toe­komst toe als rector van de Friezen­kerk in Rome.

 

Terug