Arsacal
button
button
button


Onderwijsvereniging Verus: Toch is er hoop!

Jaar-event vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs

nieuws - gepubliceerd: donderdag, 26 mei 2016
Met Wim Kuiper, voorzitter-directeur, ds. Klaas van der Kamp en Verus-medewerkers Jacomijn van der Kooij en Carola van der Meeren
Met Wim Kuiper, voorzitter-directeur, ds. Klaas van der Kamp en Verus-medewerkers Jacomijn van der Kooij en Carola van der Meeren
In theater ’t Spant
In theater ’t Spant

Het jaarlijkse Verus-Event werd op donderdag 26 mei in Bussum gehouden rond het thema ‘Hoop’. Dat zal ook het thema worden van een speciale week in het najaar en van de Week voor het kathoiek onderwijs. De vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs wil hiermee een eigen geluid laten horen in onderwijs en samenleving: ondanks alle negatieve geluiden en gebeur­te­nissen: er is wel degelijk hoop!

Het pro­fes­sio­neel opgezette ‘Event’ begon met een gebedsdienst in de Verlosserkerk in Bussum, die ik samen met ds. Klaas van der Kamp mocht leiden. Daarna trokken de honderden (ik meen dat er zo’n vierhonderd mensen waren op deze dag) naar het nabij­ge­le­gen theater ’t Spant voor de rest van het pro­gram­ma, dat rond het thema ‘Hoop’ was gecentreerd.

Hieronder de gebeden die ik voor de gebedsdienst had voorbereid.

Openings­ge­bed

Eeuwige God,
hoop hebt U in ons hart gelegd
waardoor wij altijd weer
opstaan uit moedeloosheid en onmacht
om toekomst te zien
en te vertrouwen
dat U met ons gaat,
dat U ons niet alleen laat;
en wij mogen de overtuiging in ons koesteren
dat er uitzicht is,
waar wij geen weg meer zien.
Als wij opgaan in ons menselijk perspectief
en geneigd zijn te vermoeden
dat het toch niets meer wordt,
dat het niet zal gaan,
geeft U ons hoop
dat het onmogelijke
toch mogelijk zal zijn.
De grond en de voedingsbodem
van die hoop
liggen in Jezus Christus, Uw Zoon.
Toen dood en bederf
het laatste woord
schenen te spreken,
is Hij door de dood heen gegaan
en opgestaan.
Hij nodigt ons uit
om in hoop te leven.
Laat ons niet doemdenken
want onze gedachten zijn niet Uw gedachten.
Wij zijn allen leerlingen.
Dat wij mogen leren
om kansen en toekomst te zien
in mensen en situaties,
niet menselijkerwijs redenerend,
maar vanuit een Goddelijk perspectief gezien.
Dat die hoop ons zal bezielen,
bidden wij U
in en door Jezus Christus onze Heer.
Amen.

Voorbede

Laten we bidden om hoop
voor onze wereld,
voor alle mensen
voor onszelf:

1

Een kind uit een vluch­te­lingengezin vertelde
dat mensen haar en haar ouders
vaak wat nors voorbij liepen
zonder te groeten,
zonder iets te zeggen.
Op een gegeven moment besloot zij
dan altijd heel vriendelijk
naar mensen te lachen.
Zij merkte daarna dat mensen dan
bijna altijd ontdooiden.

Heer, sta ons bij
dat wij niet onder de indruk te raken
van afkeer en negativiteit
die mensen verspreiden,
niet van een benadering
die afwijst en klein maakt
en de hoop ontneemt,
maar wegen te vinden
om strijd om te buigen naar vrede,
onrust naar rust,
verkilling naar warmte,
wantrouwen naar vertrouwen en hoop.


2

Meer dan honderd miljoen kinderen
tussen vijf en veertien jaar
werken wereldwijd
onder menson­waar­dige om­stan­dig­he­den
in mijnen, tabaksplantages, de huishouding,
de seksindustrie en andere sectoren.
Zij kunnen geen of nauwelijks onderwijs volgen.
In een aantal Afrikaanse landen
gaat het om meer dan de helft van alle kinderen.
Er is ook hoop.
Wereldwijd zijn er steeds meer politici en organisaties
die zich ervoor inzetten
om kinderarbeid uit te bannen
en kinderen kind te laten zijn.

Eeuwige God,
voor al die kinderen in deze wereld,
die getraumatiseerd zijn door oorlog en geweld,
op de vlucht zijn,
of hoe dan ook levend
onder menson­waar­dige om­stan­dig­he­den,
uitgebuit en misbruikt,
aan hun lot overgelaten,
voor hen allen bidden wij
om hoop voor hun hopeloze leven,
om mensen die mede­wer­kers worden
van die hoop op een betere toekomst
die ook in het hart van deze kinderen leeft.

 

3

Niels werd thuis mishandeld,
drank en ruzies bepaalden daar het klimaat.
Niemand kende zijn geheim,
tot een leraar op school hem vroeg
of hij eigenlijk wel had gegeten
voor hij naar school kwam.
Die simpele vraag
werd het begin van een nieuw hoofdstuk
in zijn leven...

Hemelse Vader,
door de blik die Jezus richtte
op de tollenaar, de overspelige vrouw, de zondaar,
wisten mensen zich aanvaard en erkend
en vonden zij de kracht om op te staan
en met hoop en vertrouwen
nieuwe wegen te gaan.
Het was Uw barmhartige blik
die Hij op mensen richtte.
Dat wij in die geest
mensen mogen benaderen,
niet op een wijze
waardoor zij zich afgeschreven
en verworpen voelen,
maar zo dat zij zich
aangenomen en uitgedaagd weten,
opdat zij moed krijgen
en vol hoop stappen kunnen zetten
om hun leven op te bouwen
en een wondermooie vorm te geven.

Slot­ge­bed

Hemelse Vader,
Steeds opnieuw gaat U met ons op weg,
wij staan U nooit zó tegen
dat U niet verder wilt
en ons geen nieuwe kans
zou willen geven;
“Heb goede moed”
zo maakt U ons leven
tot een hoopvol bestaan;
dat wij ieder kind, ieder mens
zo tegemoet mogen treden,
vertrouwen geven en hoop bieden.
Door Christus onze Heer.

Zegenbede

De Vader en Heer
van al wat leeft
moge ons zegenen en behoeden;
Hij moge Zijn liefde in ons hart leggen
dan zullen geloof en hoop ons vergezellen,
dan zullen wij toekomst zien
en uitzicht geven.
Dat geve ons Hij die is:
Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen.

Terug